• Inregistrare
Eroare
 • Error loading feed data

Regulament intern

 

 

REGULAMENT INTERN

 

 

 

 

 

LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN" BOTOŞANI

 

An şcolar 2013-2014

 

 

 

Dezbătut şi avizat CP –  joi 17 octombrie 2013

Validare CA – miercuri 23 octombrie 2013

 

 

                                

 

CUPRINS

 

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Capitolul I -  DISPOZIŢII GENERALE SPECIFICE UNITĂŢII

 

Capitolul II  -  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

 

Capitolul  III-  CONDUCEREA UNITĂŢII

 

Capitolul IV  -  COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

Capitolul V  -   PĂRINŢII

 

Capitolul VI –  EVALUAREA ŞCOLARĂ ÎN UNITATE

 

Capitolul VII-   PERSONALUL DIDACTIC; DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

Capitolul VIII- ELEVII

 

Capitolul IX   - SERVICIUL PE ŞCOALĂ ÎN UNITATE

 

Capitolul X     - COMISII CU CARACTER PERMANENT ( în afară de  comisiile metodice  şi CEAC)

 

Capitolul XI   -    DISPOZIŢII FINALE SPECIFICE UNITĂŢII

 

Capitolul XII  - LISTA ANEXELOR LA ROI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii generale

 

 

Art. 1 – Prezentul Regulament intern s-a intocmit in baza dispozitiilor art. 257 –258 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, fiind aplicabil tuturor salariaţilor care lucreaza in cadrul Liceului ,,Alexandru cel Bun ” Botoşani

 

Capitolul I

 

Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii

 

Art. 2 – Protectia muncii in cadrul unitatii se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legilor în vigoare acestea fiind aplicabile tututor salariatilor din Liceul  „Alexandru cel Bun „ Botoşani

Art. 3 - Personalul prevazut la art. 2 este obligat:

a) sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

b) sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;

e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca;

f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

 

Art. 4 -  In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea unitatii are urmatoarele obligatii:

    a) sa solicite inspectoratului teritorial de munca autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale in care a fost emisa;

    b) sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii;

    c) sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;

    d) sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in care se defasoara activitatea la locurile de munca;

    e) sa asigure si sa controleze prin personalul propriu, cunoasterea si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

    f) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si altele asemenea cu privire la protectia muncii;

    g) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;

    h) sa asigure instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii;

    i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute in normele de protectie a muncii;

    j) sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute;

    k) sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele, periculoase, precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor;

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie;

    m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munca;

    n) sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;

    p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

 

 

Capitolul II

 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii

 

Art. 5 – (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii din unitate.

                  (2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala este interzisa.

                 (3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. 2, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.

(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. 2, dar care produc efectele unei discriminari directe.

Art. 6  – Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.

 Art.7 – Salariatii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale.

Art. 8 – Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, salariatii si angajatorul se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca aplicabil.

 

Capitolul III

 

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor

 

Art. 9 – Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca si al contractelor individuale de munca.

Art. 10 - Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Art. 11 - (1) Salariatii au, in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

    c) dreptul la concediu de odihna anual;

    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

    e) dreptul la demnitate in munca;

    f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

    g) dreptul la acces la formarea profesionala;

    h) dreptul la informare si consultare;

    i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

    j) dreptul la protectie in caz de concediere;

    k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

    l) dreptul de a participa la actiuni colectiveorganizate de sindicate;

    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

                  (2) Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii:

    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

    e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

    f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Art. 12 - (1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

    b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;

    c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

    d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

    e) sa constate savârşirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

                  (2) Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:

    a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

    c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;

    e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

    f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

    g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

    h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

    i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Capitolul IV

 

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor

 

Art. 13 – (1) Directorul este direct raspunzator de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor formulate da catre proprii salariati, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal.

               (2) Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un salariat al unitatii o poate adresa unitatii scolare.

Art. 14 - Pentru solutionarea legala a petitiilor ce sunt adresate directorului de catre salariatii liceului, directorul va dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate, comunicand petentului, in termen de 30 de zile de la inregistrarea petitiei, raspunsul la cele sesizate sau cerute.

Art. 15 – (1) Compartimentul secretariat primeşte, înregistrează,  se ingrijeşte de rezolvarea petitiilor si  expediază raspunsurile catre petitionari.

               (2) Compartimentul prevazut la alin. 1 inainteaza petitiile inregistrate catre  comisia pentru solutionarea petitiilor din cadrul unitatii, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.

               (3) Compartimentul prevazut la alin. 1 este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.

   (4) Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul secretariat, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor.

Art. 16 - Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prevederilor Legii nr.233/2002.

Capitolul V

 

Reguli privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, precum si reguli referitoare la procedura disciplinara

 

Art. 18 – Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana,  conform prevederilor Codului Muncii.

Art. 19 – Programul zilnic de munca, pentru personalul de la art.18, incepe la ora 8,00 si se termina la ora 16,00.

Art. 20 – Durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

Art. 21 – In functie de necesitatile unitatii si cu acordul salariatului in cauza, conducerea liceului, poate stabili programe individualizate de munca (pentru compartimentul secretariat, ingrijitori sau muncitori, fochist), avand in vedere faptul ca liceul isi desfasoara activitatea in doua schimburi, cu respectarea duratei normale de munca de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana si cu acordarea zilelor de repaus saptamanal/recuperări pentru zilele de reapus săptămânal lucrate.

Art. 22 – (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Art. 23 - Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care personalul didactic auxiliar sau nedidactic, savarseste o abatere disciplinara sunt cele prevăzute în Codul Muncii şi Legea 128/1997.

Art. 24 - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

               (2) Pentru o  abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Art. 25 - Pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, propunerea de sanctionare se face de catre Consiliului de Administratie(minim 1/3 din numarul acestora) pe baza concluziilor Comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare.

Art. 26 - (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare.

(2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic din unitate se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea.

 (3) Comisiile de cercetare sunt numite de Consiliul de administratie/Consiliul profesoral  al liceului.

Art. 27 - In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Salariatul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe in aparare.

Art. 28 -  (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii, consemnata  la registratura unitatii. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.

                  (2) Personalul didactic sanctionat are dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a)-c) din Legea nr.128/1997, si la colegiul central de disciplina al Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. d)-f) din legea mai sus mentionata.

                    (3) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare.

                     (4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art. 29 - (1) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea care a numit aceasta comisie.

(2) Sanctiunile aplicate, se comunica acestuia de seful compartimentului in subordinea careia se afla angajatul sau de catre director (in cazul personalului didactic).

Art. 30 – In cazul personalului contractual nedidactic, procedura sanctionarii disciplinare este cea prevazuta de art. 263-268 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

 

Capitolul VI

 

Modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice Art. 31 –  Regulamentul intern se completeaza cu dispozitiile din celelalte acte normative in vigoare referitoare la aspectele reglementate de acesta.

 

Art. 32 - Prezentul Regulament Intern intra in vigoare la data aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie al liceului şi Consiliul profesoral , urmand a fi adus la cunostinta tuturor salariatilor prin afisare la sediul unitatii.

Art. 33 – Orice modificare a prezentului regulament intern este supusa procedurii de informare prevazuta la art. 32.


 

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII GENERALE SPECIFICE UNITĂŢII

 

Art.1. Prezentul Regulament de ordine interioară respectă Constituţia României, Codul Muncii, Legea Învăţământului nr. 84/1995 (republicată cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr. 128 / 1997 - Statutul Personalului Didactic (cu modificările şi completările ulterioare), actele normative elaborate de M.Ed.C. şi de alte ministere abilitate, principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.

Art.2. Prezentul Regulament de ordine interioară conţine prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea Liceului „Alexandru cel Bun Botoşani şi este întocmit pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  (denumit, în prezentul material, drept Regulamentul şcolar), aprobat cu O.M.Ed.C. nr. 4925 / 08.09.2005 şi Legea Educaţiei Naţionale 2011.

Art.3. Respectarea Regulamentului şcolar şi a prezentului Regulament de ordine interioară, realizat pe baza acestuia şi aprobat prin hotărârea Consiliului Profesoral al unităţii, cu participarea personalului didactic şi auxiliar al acesteia, este obligatorie pentru directorii unităţii, personalul de predare şi de instruire practică, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi (tutori legali), care sunt angajaţi,  învaţă sau vin în contact cu  Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşani.

 

 

CAPITOLUL II

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITATE

 

Art.4. Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşanifuncţionează ca unitate şcolară independentă de stat, cu formele de învăţământ: preşcolar (săptămânal, de stat), liceal (zi, seral, frecvenţă redusă – de stat). Structura anului şcolar, planul de şcolarizare şi planurile de învăţământ ale unităţii, modalitatea de constituire a claselor, efectivele de elevi ale claselor, grupele de studiu pentru disciplinele opţionale, activităţile de laborator / instruire practică şi limbile străine, oferta educaţională şi durata studiilor pentru toate formele de învăţământ organizate în unitate, examenele de absolvire şi de atestare, actele de studii pentru absolvenţi respectă prevederile legale în vigoare şi deciziile Inspectoratului Şcolar Botoşani referitoare la aceste probleme (conf. O.M.Ed.C. 4925).

Art.5. Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşani îşi desfăşoară activitatea în sediul din str. Calea Naţională nr. 28 (în care se află corpurile de clădiri: corp A - local şcoală , corp B – local şcoală + internat , corp C - atelier şcoală, corp D - cantină, corp E - sală şi teren de sport).

Art.6. În incinta corpului B a Liceului „Alexandru cel Bun” din Botoşani funcţionează Grădiniţa nr. 12 Botoşani, care face parte din Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani.

Art.7. Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşani funcţionează în anul şcolar 2013-2014 cu un număr de 27 de clase.

Art.8. Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşaniîşi desfăşoară programul zilnic de activitate în 2 schimburi: cel de dimineaţă, de la 800 – 1400, (clasele de debut, clasele terminale) respectiv cel de după-masă, de la 1400 – 2000 /2100, (clasele FR şi seral). Formaţiunile de studiu cuprind clase, existând grupe numai la instruire practică. Limbile moderne sunt limba engleză, franceză, care se studiază cu clasa. În cadrul aceluiaşi profil / specializare, clasele au fost constituite în funcţie de limbile moderne studiate. Desfăşurarea activităţilor de laborator în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare, dar ţinând cont şi de posibilităţile concrete de care dispune şcoala. Instruirea practică a elevilor se desfăşoară, în atelierele unităţii, în 2 schimburi – de dimineaţă (800 – 1400) şi de după-masă (1400 – 2000), cu posibilitatea condensării pauzelor şi evitarea activităţilor după ora 1900 ( 800 –1320, respectiv 1340 –1900 ), precum şi în secţiile şi atelierele diverşilor agenţi economici, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate, după un program stabilit de comun acord.

Art.9. În sediul principal al unităţii, procesul de învăţământ se desfăşoară în săli de clasă, cabinete, în laboratoare şi în ateliere. Diagrama de repartizare a cabinetelor, laboratoarelor şi sălilor de clasă, este stabilită la începutul anului şcolar şi aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii. (Anexă)

Art.10. Gestiunea bazei materiale a spaţiilor de instruire este preluată, la începutul anului şcolar sau/şi la apariţia unor modificări organizatorice, de către cadrele didactice de specialitate, respectiv de către diriginţii claselor, de la administratorul unităţii, pe baza proceselor-verbale de predare – primire. Diriginţilor le revine, în continuare, responsabilitatea asupra modului de păstrare şi întreţinere a acestora. Dotările materiale, starea de funcţionare şi întreţinerea cancelariei, birourilor, holurilor şi grupurilor sanitare ale unităţii se află în gestiunea şi responsabilitatea administratorului şcolii şi personalului de îngrijire şi de pază aflat în subordine.

 

 

CAPITOLUL III

 

CONDUCEREA UNITĂŢII

 

Art.11. Conducerea Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani este asigurată de către director prof. Vreme Iuliana Maria, un director-adjunct prof. Foltea Nicoleta, un consilier pentru proiecte, programe şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare,  prof. Rusu Alina Diana (numiţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare) şi Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, Asociaţia Comitetului de Părinţi de la Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani și  Consiliul Elevilor. Conducerea şcolii acţionează în parteneriat cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, parteneri sociali şi sponsori semnificativi ai unităţii, în conformitate cu direcţiile stabilite prin politica educaţională elaborată la nivel naţional  (conf. O.M.Ed.C. 4925).

 

 

DIRECTORUL

 

Art.12. Directorul îşi desfăşoară activitatea conform Cap. III, secţiunea 2, art. 16-24 din  ROFUIP, Fişei Postului de director elaborată de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, şi Contractului Managerial încheiat cu Inspectoratul Şolar al Judeţului Botoşani.

 

DIRECTORUL ADJUNCT

Art.13. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea conform Cap. III, secţiunea 2, art. 26 din Regulamentul şcolar, fişei postului elaborată de director şi Contractului de management încheiat cu directorul.

 

CONSILIUL PROFESORAL AL UNITĂŢII

Art.14. (1) Consiliul profesoral al Liceului „Alexandru cel Bun” Botoşani este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitate, titular şi suplinitor şi îşi desfăşoară activitatea conform Cap. III, secţiunea 3, art. 27-29 din Regulamentul şcolar.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art.15. (1) Consiliul de administraţie al Liceului „Alexandru cel Bun” Botoşani funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ROFUIP şi ale prezentului Regulament Intern.

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

Art.16. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Cap. III, secţiunea 4, art. 31-34 din Regulamentul şcolar.

Art.17. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are structura:

Prof. prof. Vreme Iuliana Maria (preşedinte CA), Prof. Foltea Nicoleta, director-adjunct,  Prof. Loghin  Ana-Maria, membru  CA, Prof. Manuela Melinte, membru  CA,  Prof. ing. Dorina Baltag, secretar CA, Reprezentantul agenţilor economici parteneri: ing. Modan Nadia, Reprezentantul primarului în CA: Albu Ortansa, Reprezentantul Consiliului local în CA: ing. Tincu Mihai, Reprezentantul Consiliului local în CA: ing. Ursuleanu Florentin, Reprezentantul Consiliului local în CA: Bucşinescu Lidia,  Reprezentanţii  părinţilor în CA: Rotariu Tania şi Mateiuc Constantin, Reprezentantul elevilor în CA: Axinte Lavinia, Observatori sindicali CA:   prof. Gheorghiu Luminiţa şi prof. Călin Gabriela.

            (2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.

(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observatori, liderii sindicali din unitatea de învăţământ . Punctul de vedere al liderilor sindicali se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.

(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la solicitarea directorului sau a două treimi din membri. Metodologia cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie  este stabilită prin ordin de ministru.

(5) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie (prof. Ing. Baltag Dorina), care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.

 

 

CATEDRELE/COMISIILE METODICE DIN UNITATE

 

Art.18. (1) În cadrul Liceului  „Alexandru cel Bun” Botoşani, comisiile metodice sunt constituite pentru anul școlar 2013-2014 după cum urmează

 • Gheorghiu Luminiţa - RCM – limba şi literatura română
 • Antonesei Alina – RCM limbi moderne
 • Maxiniuc Adriana – RCM matematica
 • Voloc Mihaela – RCM socio-umane, geografie, religie, istorie, educaţie fizică şi arte
 • Călin Gabriela    – RCM –  informatică+ fizica
 • Baltag Dorina – RCM – discipline tehnice
 • Chiţu Mariana – RCM –  chimie, biologie
 • Grădinaru Hilda Mariana – RCM consiliere şi orientare
 • Gâlcă Gabriela – RCM – educatoare

 

Art.19. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt cele prevăzute în Cap. III, secţiunea 5, art. 35-37 din Regulamentul şcolar.

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM DIN UNITATE

 

Art.20. Consiliul pentru curriculum este alcătuit din directorii unităţii şi responsabilii comisiilor metodice. Activitatea Consiliului pentru curriculum se bazează pe cea a Colectivului de curriculum al şcolii, alcătuit din totalitatea şefilor de catedre metodice şi este orientată pe direcţiile semnificative ale activităţii didactice, iar întrunirile acestuia au loc la solicitarea directorului şcolii.

Art.21. La nivelul Comisiei pentru curriculum se stabilesc :

§  normele de respectare a metodologiei de aplicare a planurilor-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare în vigoare;

§  oferta educaţională a unităţii şi strategia promoţională a acesteia;

§  criteriile de clasificare a opţiunilor elevilor;

§  metodologia de aplicare a activităţilor de consiliere şi orientare;

§  strategia pregătirii, organizării şi desfăşurării examenelor şi a concursurilor şcolare;

§  programele de evaluare a activităţii didactice şi de activităţi extracurriculare;

§  metodologia organizării şi desfăşurării examenelor de diferenţă susţinute de elevi pentru transferările între profile sau / şi specializări.

 

 

 

 

 

CONSILIILE CLASELOR DIN UNITATE

 

Art.22.(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, din liderul elevilor clasei respective.

(2) Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.

Art.23. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase conform Cap. III, secţiunea 6, art. 38-41 din Regulamentul şcolar.

Art.24. Dirigintele are atribuţiile prevăzute în Cap. III, secţiunea 6, art. 42 din ROFUIP şi cele din Anexa 1 la OMECI nr 5132/10.09.2009,privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.

 

Lista diriginţilor pentru anul şcolar 2013-2014

 

IX A – RUSU ALINA DIANA

IX B – COVAŞĂ ALIN-DUMITRU

IX C – MAXINIUC ADRIANA

IX D – GRĂDINARU HILDA

X A – BOGDAN RADU

X B – ACHIHĂIŢEI MIHAELA

X C – UNGUREANU ANGELICA

XI A – LOGHIN ANA-MARIA

XI B – CĂLIN GABRIELA

XI C – VOLOC MIHAELA

XI D – HORBOVANU CRISTINA MARIA

XII A – GHEORGHIU LUMINIŢA

XII B – GUTTER LILI-ANA

XII D – CHIŢU MARIANA

XII E – BURDUJA DINU

XII F – BOTOŞINEANU MARGARETA

IX FR – ANTONESEI ALINA

10 FR – CHIŞ SIMONA-MIHAELA

11 FR – MELINTE MANUELA

12 FR – GROZA TITINA

13 FR 1 – ZAIŢ LUANA

13 FR 2 – ADOMNICĂ GABRIELA

XII K, SERAL (SEM. II) – OLTEAN BRÎNDUŞA

XIII K, SERAL – CIOBANU DOINA

XIII L, SERAL – BALTAG DORINA

XIV K, SERAL – PETRUŞCĂ RODICA

II A – ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – TEODORU CONSTANTIN


 


 

 

CAPITOLUL IV

 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

 

 

Art. 25. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din următorii membri:

 

·         Conducător operativ: prof. Vreme Iuliana Maria, director

 

·         Responsabil: prof. ing. Achihăiţei Mihaela

 

·         Secretar: Prof. ing. Ciobanu Doina

 

·         Prof. Foltea Nicoleta, membru

 

·         Prof. Burduja Dinu, membru

 

·         Prof. Loghin Ana Maria - membru

 

·         Prof. Gutter Lili-Ana,  membru

 

·         Curicheriu Viorica – secretar şef

 

·         Rotariu Tania –membru, reprezentant al Asociaţiei de părinţi

 

·         Alexa Cătălin– reprezentant al Consiliului Local

 

·         Epurianu Iuliana Cătălina – membru, elev clasa a XI-a C

 

 

 

Art.26. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are atribuţiile prevăzute în Cap. IV, art. 43-44 din Regulamentul şcolar.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

 

 

 

PĂRINŢII

 

 

 

Dispoziţii generale

 

Art.27. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

 

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

 

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

 

4) Părinţii elevilor cazaţi în internatul şcolii sunt obligaţi să respecte prevederile din Contractul încheiat cu şcoala pe 2013-2014.

 

            (5) Liceul  „Alexandru cel Bun” din Botoşani include, printre obiectivele sale majore, parteneriatul şcolii cu familiile elevilor, armonizarea opţiunilor acestora cu oferta educaţională a unităţii, realizarea scopurilor finale ale elevilor, familiilor lor şi ale şcolii. În acest context, părinţii sau susţinătorii legali ai elevilor şcolii răspund direct de întreaga activitate a copiilor lor, în unitate şi în afara acesteia - pregătire pentru ore, ţinută, frecvenţă, disciplină ş.a. - ei având obligaţia de a menţine permanent legătura cu şcoala, pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor,

 

       6) Toţi părinţii beneficiază de consiliere şi suport psihopedagogoc din partea diriginţilor, psihologului şcolar şi a conducerii şcolii.

 

 

 

Comitetul de părinţi al clasei

 

            Art.28. Comitetul de părinţi al clasei este desemnat la începutul anului şcolar, în Adunarea Generală de alegeri a părinţilor clasei, convocată şi prezidată de către diriginte, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului şcolar. Comitetul de părinţi este alcătuit din 3 membri, ale căror funcţii sunt : preşedinte, membru, casier ( ultimii doi putând avea atribuţii pentru întregul an şcolar sau temporare, în funcţie de decizia fiecărei Adunări generale a părinţilor elevilor clasei ). Comitetul de părinţi poate fi convocat ori de câte ori dirigintele / preşedintele de comitet consideră necesar.

 

La Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani părinţii sunt organizaţi în Asociaţia Comitetului de Părinţi , cu personalitate juridică, din 2001.Comitetul de părinţi se organizează şi funcţionează după un regulament propriu, inclus în anexele Regulamentului Intern al unităţii. Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în Adunarea generală a Asociaţiuei Comitetului de Părinţi  pe şcoală, în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, în Consiliul Şcolar şi în Consiliul Clasei (conform art. 46-48 din Regulamentul şcolar).

 

            Art.29. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

 

§  sprijinirea conducerii unităţii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, destinată atât activităţilor curriculare, cât şi celor extracurriculare, precum şi în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

 

§  sprijinirea diriginţilor în activitatea de cuprindere la cursuri şi de îmbunătăţire a frecvenţei şi stării disiciplinare a tuturor elevilor şcolii;

 

§  sprijinirea cadrelor didactice, diriginţilor şi conducerii unităţii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor pedagogice cu părinţii, cu problematică axată pe educarea copiilor;

 

§  conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile non-guvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din şcoală, care au nevoie de ocrotire;

 

§  sprijinirea claselor şi a unităţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

 

§  implicarea, prin propuneri şi iniţiative concrete, în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de desfăşurare a activităţii din clase şi din unitate;

 

§  atragerea şi stimularea contribuţiilor financiare şi materiale ale persoanelor fizice sau juridice, în scopul susţinerii programelor de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale a unităţii.

 

            Art.30. Activitatea financiară a Comitetului de părinţi al fiecărei clase este reglementată de regulamentul propriu de funcţionare, pe baza Statutului Asociaţiei comitetului de părinţi de la Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani, dispoziţiilor finaciar-contabile în vigoare. Comitetul de părinţi al clasei:

 

§  ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin intermediul dirigintelui;

 

§  poate propune, în Adunarea generală a clasei / şcolii, o sumă minimă anuală cu care familiile elevilor clasei să contribuie pentru organizarea, îmbunătăţirea funcţionalităţii, refacerea şi înnoirea bazei materiale a clasei / şcolii (contribuţia voluntară), sumă colectată şi administrată în exclusivitate de către Asociaţia Comitetului de părinţi (la care dirigintele şi nicio altă persoană din şcoală  nu au  acces direct);

 

§  stabileşte modalităţile de cheltuire a fondurilor băneşti astfel acumulate, la iniţiative proprii sau / şi la propunerile dirigintelui / directorului, în funcţie de necesităţile clasei / unităţii;

 

§  apreciază şi stimulează sponsorizările şi contribuţiile suplimentare benevole ale diverşilor părinţi sau sponsori externi, considerându-le dovezi ale unei atitudini corecte, realiste şi responsabile, faţă de elevii şcolii;

 

nu va solicita / impune anumite drepturi suplimentare pentru elevii ai căror părinţi au sponsorizat clasa / şcoala, indiferent de natura / valoarea sponsorizării.

 

 

 

Asociaţia comitetului de părinţi de la Liceul  „Alexandru cel Bun”  Botoşani

 

Art. 31. Asociaţia comitetului de părinţi de la Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani respectă prevederile din Cap. V, secţiunea 3, art. 49-54 din Regulamentul şcolar şi îşi desfăşoară activitatea din anul 2001 conform Statutului.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

 

 

EVALUAREA ŞCOLARĂ ÎN UNITATE

 

 

 

Evaluarea rezultatelor elevilor

 

 

 

Art.32. Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani aplică principiile calităţii în IPT.

 

Art.33. Evaluarea rezultatelor elevilor se face conform prevederilor din Cap. VI, secţiunea 1, art. 54-57 din Regulamentul şcolar şi alte reglementări ale MECTS .

 

 

 

Încheierea situaţiei şcolare

 

Art.34. Încheierea situaţiei şcolare se face respectând prevederile din Cap. VI, secţiunea 2, art. 58-71 din Regulamentul şcolar şi alte reglementări ale MECTS

 

 

 

Examenele organizate de unităţile de învăţământ

 

Art.35. Examenele la Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani se organizează respectând prevederile din Cap. VI, secţiunea 3, art. 72-82 din Regulamentul şcolar şi alte reglementări ale MECTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

 

 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

 

 

Personalul didactic al unităţii

 

Art.36.Personalul didactic al Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani este alcătuit din cadre didactice cu o bună pregătire profesională, metodică şi pedagogică, cu o ţinută morală şi socială adecvată pe deplin cerinţelor şi exigenţelor unei instituţii de învăţământ româneşti.

 

Art.37. Precizările referitoare la categoriile de personal didactic din unitate, drepturile şi atribuţiile acestuia, incluse în prezentul Regulament Intern, respectă reglementările referitoare la funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi instruire practică şi ale personalului didactic auxiliar, cuprinse în Legea Învăţământului nr. 84 / 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Statutul personalului didactic, fiind făcute în spiritul prevederilor Regulamentului şcolar (Cap. VI, art. 83-85).

 

Art.38. La baza selectării, angajării, aprecierii şi promovării cadrelor didactice de la Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşani stau competenţa şi responsabilitatea în activitatea desfăşurată, ataşamentul faţă de unitate şi de întreaga ei problematică, rezultatele concrete ale elevilor instruiţi.

 

Art.39. Atribuţiile personalului didactic al Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani sunt cele prevăzute în Fişa postului generală elaborată de MECTS şi în fişa postului individualizată elaborată de director (ANEXE). În afara acestora, cadrele didactice au obligaţia morală de a promova experienţa şi rezultatele pozitive ale şcolii, atât în mass-media, cât şi în relaţiile cu cadre didactice sau persoane din afara şcolii (cu acordul prealabil al conducerii unităţii pentru toate acţiunile de acest gen), de a respecta prevederile prezentului Regulament de ordine interioară şi ale celorlalte acte normative care reglementează activitatea didactică, de a manifesta, prin întreaga lor conduită, înţelegere şi sprijin faţă de colegi, de întregul personal angajat al unităţii, faţă de elevi şi de problemele lor, de a fi, în orice împrejurare, modele demne de urmat pentru elevii pe care îi instruiesc şi îi formează.

 

Art.40. La Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşani, personalul didactic îşi desfăşoară activitatea  în conformitate cu încadrarea şi orarul şcolii, aprobate, la începutul anului şcolar curent, de către Consiliul profesoral. Modificările ulterioare ale orarului şcolii, impuse de îmbunătăţirea schemelor orare ale claselor, corectarea unor greşeli sau omisiuni, modificarea încadrării unor cadre didactice, necesitatea suplinirii unor cadre didactice indisponibile pentru activitatea la clasă sau alte situaţii asemănătoare, se fac numai cu aprobarea directorului  şcolii şi se aduc, din timp, la cunoştinţa cadrelor didactice, diriginţilor şi elevilor claselor afectate de modificările respective.

 

Art.41. Cadrele didactice care nu se pot prezenta la ore, din motive de sănătate sau din alte motive deosebite, bine justificate, vor aduce la cunoştinţa directorului şcolii această situaţie, din timp, în măsura posibilului, urmând ca aceasta să ia măsurile de suplinire care se impun. În cazul concediilor medicale, cadrele didactice vor anunţa şi perioada probabilă a indisponibilităţii, urmând ca şefii catedrelor sau / şi ariilor curriculare, după caz, să întocmească şi să afişeze, cu acordul conducerii unităţii, graficului de suplinire a orelor pentru respectiva perioadă.

 

Art.42. Învoirea de la ore a cadrelor didactice, pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite, pe o durată de 1 ÷ 2 zile, se face numai pe baza cererilor scrise ale acestora, înaintate directorului  unităţii în timp util, împreună cu precizările referitoare la cadrele didactice care le vor suplini activitatea, fără plată, pe ore şi pe toată durata învoirii, cu angajament semnat de cadrul didactic ce va realiza înlocuirea la ore, conform Procedurii de învoire.

 

Art.43. Cadrele didactice au obligaţia consemnării zilnice, în condica de prezenţă, a activităţii didactice desfăşurate. Programul zilnic este de 8 ore în care sunt cuprinse:

 

§  orele din norma de predare

 

§  activităţi de formare continuă

 

§  activităţi de proiectare a lecţiilor

 

§  activităţi de evaluare

 

§  activităţi extracurriculare

 

§  serviciul pe şcoală

 

§  activitatea de dirigenţie

 

§  activităţi cu părinţii

 

§  activitatea în echipe pe programe şi proiecte

 

§  confecţionare de material didactic

 

 

 

Art.44. Personalului didactic al Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani îi este interzis :

 

§  să dea elevii afară de la ora de clasă, de laborator sau de instruire practică în atelier, indiferent de motiv, toate situaţiile de perturbare a normalităţii desfăşurării procesului de învăţământ trebuind să fie aduse la cunoştinţa diriginţilor, conducerii unităţii, în scopul rezolvării lor şi, eventual, al sancţionării disciplinare a elevilor implicaţi, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Intern;

 

§  să agreseze, verbal sau fizic, elevii, toate conflictele şi situaţiile de anormalitate, apărute în derularea procesului de învăţământ din unitate, trebuind să fie aduse la cunoştinţa diriginţilor, directorilor, Consiliului de Administraţie sau / şi Consiliului Profesoral, după caz, urmând a fi soluţionate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Intern;

 

§  să adopte o atitudine sau să manifeste un comportament care nu corespund calităţii de cadre didactice, de angajaţi ai unei instituţii de învăţământ de stat sau prevederilor prezentului Regulament Intern;

 

§  să iniţieze, să promoveze, să organizeze sau să participe la orice acţiune care poate implica unitatea sau / şi pe membrii acesteia, fără acordul prealabil al conducerii acesteia;

 

§  să iniţieze, să promoveze, să organizeze sau să participe la orice acţiune care ar putea aduce prejudicii unităţii, morale sau / şi materiale, ori care contravin normelor generale de conduită a cadrelor didactice, stipulate de legislaţia în vigoare.

 

§  să se prezinte la ore sub influenţa alcoolului şi să consume băuturi alcoolice în şcoală

 

§  să fumeze în alte locuri decât în spaţiul special amenajat.

 

 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii

 

            Art.45. Personalul auxiliar şi nedidactic al Liceului „Alexandru cel Bun”   din Botoşani îşi desfăşoară activitatea, de regulă, între orele :

 

§  800 -1600, 1200 – 2000 – pentru compartimentul secretariat (prin rotaţie din momentul începerii cursurilor frecvenţă redusă)

 

§  800 – 1600 contabilitate;

 

§  stabilite prin programul zilnic de activitate, întocmit de bibliotecar şi avizat de conducerea unităţii – pentru bibliotecă (luni-12-20, marti 8-16, miercuri 9-17, joi 12-20, vineri 8-16);

 

§  600 – 1400 (schimbul de dimineaţă) şi 1400 – 2200 (schimbul de după-masă) – pentru personalul de îngrijire;

 

§  8-16 – pentru laborant şi informatician

 

§  12-22 – pedagog

 

§  22 –07 – supraveghetor de noapte

 

§  7-19 muncitori bucătari

 

§  600 – 1400 – pentru muncitorii calificaţi; ore stabilite prin programul săptămânal de activitate, întocmit de către administrator şi avizat de conducerea unităţii – pentru paznici (3 schimburi / 24h + 1 paznic pentru sâmbăta şi duminica).

 

Art.46. Programul general de lucru al personalului auxiliar şi nedidactic al unităţii poate fi modificat de către  de către şefii de compartimente, cu acordul conducerii unităţii, în funcţie de situaţiile deosebite care impun aceste modificări (desfăşurarea examenelor finale de absolvire, a examenelor de corigenţă sau de diferenţă, a etapelor de înscriere a absolvenţilor de gimnaziu la liceu şi la şcoala profesională, perioadele de pregătire a noului an şcolar, perioadele de bilanţ contabil, perioadele de inspecţii şi verificări ale organelor de control abilitate, perioadele de curăţenie generală sau intersemestrială, perioadele de vacanţe şcolare, în care nu se desfăşoară activităţi semnificative ş.a.). Personalul auxiliar şi nedidactic va fi informat la timp în legătură cu schimbările de program survenite şi le va respecta.

 

            Art.47. Pentru orele suplimentare efectuate, conducerea unităţii acordă recuperări în săptămâna următoare, pe baza evidenţei şi a programării întocmite de şefii de compartimente, de administrator, după caz, cu luarea în considerare şi a opţiunilor angajaţilor respectivi şi cu asigurarea continuităţii derulării activităţii în şcoală – maxim 8 ore suplimentare / săptămână conform Codului Muncii.

 

            Art.48. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii, funcţionarea sa fiind destinată personalului unităţii, elevilor, părinţilor, altor persoane interesate, pe baza unui program de lucru, aprobat de director şi îşi desfăşoară activitatea conf. art. 86 din Regulamentul şcolar şi conform Fişei postului de secretar/secretar şef..

 

            Art.49. Compartimentul de contabilitate (administratori financiari) este subordonat directorului unităţii. El asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a şcolii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, îndeplinind orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în actele normative specifice (conf. art. 87 din  Regulamentul şcolar şi conf. Fişei postului).

 

            Art.50. Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii şi îşi desfăşoară activitatea conf. art. 88 din Regulamentul şcolar.

 

            Art.51. Administratorul patrimoniului unităţii îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului unităţii, fiind gestionarul şi gospodarul acesteia, cu atribuţii de serviciu prevăzute în fişa postului. El poartă răspunderea legală şi în faţa conducerii unităţii în legătură cu modul în care sunt utilizate, depozitate sau păstrate bunurile din patrimoniul şcolii. Administratorul preia în gestiune şi administrare întregul inventar mobil şi imobil al unităţii, care este înscris în registrul ei inventar şi în evidenţele contabile şi este reactualizat anual. Administratorul coordonează şi activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie, a muncitorilor calificaţi şi a personalului de pază, fiindu-i interzisă folosirea personalului subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii (conf. art. 88 din Regulamentul şcolar).

 

            Art.52. Administratorul unităţii are următoarele atribuţii semnificative:

 

§  verificarea zilnică a modului în care se efectuează  curăţenia în toate sectoarele interioare şi exterioare ale şcolii, a stării generale a clădirilor din incinta unităţii, a dotărilor tuturor spaţiilor de instruire, coridoarelor,  birourilor, grupurilor sanitare , cantinei,etc., luând operativ sau propunând măsuri de remediere a defecţiunilor şi disfuncţiilor semnalate;

 

§  supravegherea şi coordonarea activităţilor de curăţenie generală şi de reparaţii, în vacanţele şcolare sau în alte perioade, în funcţie de necesităţi şi de situaţiile concrete existente;

 

§  întocmirea programului de lucru al personalului din subordine, a repartiţiei acestuia pe sectoare şi pe schimburi, a programului de recuperare a orelor suplimentare efectuate de personalul subordonat, precum şi asigurarea desfăşurării normale a activităţii, în situaţiile în care unii dintre angajaţi absentează, motivat sau nemotivat;

 

§  întocmirea pontajelor pe baza cărora se face salarizarea personalului aflat în subordinea sa.

 

§  Aprovizionarea cu alimente a cantinei şcolare,conform meniurilor aprobate de medicul şcolar şi de directorul şcolii

 

§  Asigurarea tuturor condiţiilor de igienă pentru păstrarea /depozitarea alimentelor pentru cantină

 

§  Este delegat de director să ridice corespondenţa  de la IŞJ

 

§  Este membru în CT PSI

 

Art.53. Personalul de îngrijire este repartizat pe sectoare de activitate, exterioare sau interioare, având obligaţia de a îndeplini atribuţiile specificate în fişa individuală a postului şi de a răspunde la celelalte solicitări ale administratorului şcolii, căruia i se subordonează direct, ori ale conducerii unităţii, referitoare la lucrări cuprinse în sfera de activităţi generale pe care le execută.

 

            Art.54. Personalul de îngrijire trebuie să efectueze zilnic, cu conştiinciozitate şi responsabilitate, următoarele lucrări :

 

§  măturarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, cabinetelor, cancelariei, birourilor, casei scărilor, coridoarelor şi anexelor;

 

§  ştergerea prafului, udarea florilor, măturarea sau / şi curăţarea aleilor şi curţii interioare ale şcolii;

 

§  igienizarea grupurilor sanitare;

 

§  executarea altor sarcini specifice sferei de activitate desfăşurate.

 

§  Respectarea normelor de PM şi PSI

 

Art.55. Personalul de întreţinere se subordonează direct administratorului unităţii, are atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa individuală a postului şi răspunde la toate celelalte solicitări ale administratorului sau / şi conducerii unităţii, referitoare la activităţi cuprinse în sfera de lucrări specifice şi la asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii în şcoală.

 

Respectă normele de PM şi PSI

 

            Art.56. Personalul auxiliar şi de întreţinere al unităţii are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, de a respecta programul de lucru, de a îndeplini atribuţiile specificate în fişa individuală a postului şi de a răspunde la solicitările şefilor de compartiment, cărora le sunt direct subordonaţi, sau conducerii unităţii, referitoare la asigurarea desfăşurării în cele mai bune condiţii a întregii activităţi din şcoală.

 

            Art.57. Personalului auxiliar şi de întreţinere al unităţiiîi este interzis :

 

§  să agreseze, verbal sau fizic, elevii,personalul, părinţii sau vizitatorii şcolii, toate conflictele şi situaţiile de anormalitate, apărute în derularea activităţii din unitate, trebuind să fie aduse la cunoştinţa şefilor de compartiment, diriginţilor, directorilor sau Consiliului de Administraţie, după caz, în scopul soluţionării lor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de ordine interioară;

 

§  să adopte o atitudine sau să manifeste un comportament care nu corespund calităţii de angajaţi ai unei instituţii de învăţământ de stat sau prevederilor prezentului Regulament de ordine interioară;

 

§  să iniţieze, să promoveze, să organizeze sau să participe la orice acţiune care poate implica unitatea sau/şi pe membrii acesteia, fără acordul prealabil al conducerii acesteia ;

 

§  să iniţieze, să promoveze, să organizeze sau să participe la orice acţiune care ar putea aduce prejudicii unităţii, morale sau / şi materiale, ori care contravin normelor generale de conduită a cadrelor didactice, legal stipulate .

 

Art.58. Pedagogul / Supraveghetorul unităţii, subordonat directorului (conf. art. 90 din Regulamentul şcolar), având atribuţiile prevăzute în fişa postului.

 

            Art.59. Bibliotecarul şcolii este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan propriu de muncă, cu sarcini anuale şi semestriale concrete, întocmit de către el şi avizat de Consiliul de Curriculum al şcolii, care se constituie ca anexă a planului managerial unic al unităţii. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii al bibliotecii (conf. art. 89 din Regulamentul şcolar).

 

            Art.60. Activităţile prioritare ale bibliotecarului (conf. art. 89 din Regulamentul şcolar) sunt :

 

§  îndrumarea lecturii (studiului) elevilor şi sprijinirea acestora în elaborarea lucrărilor, prin punerea la dispoziţia acestora a instrumentelor de informare (fişiere, cataloage, liste bibliografice etc.), care să le înlesnească orientarea rapidă în colecţiile bibliotecii;

 

§  sprijinirea informării şi documentării rapide a personalului didactic;

 

§  organizarea / participarea la organizarea de acţiuni specifice – lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale ş.a.;

 

§  participarea la toate cursurile specifice de formare continuă.

 

Art.61. Laborantul / Informaticianul este subordonat directorului unităţii şi, în acelaşi timp, şefului de catedră / arie curriculară în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea (conf. Art. 90 din Regulamentul şcolar).

 

Art.62. Paznicii au atribuţiile prevăzute în fişa postului, care sunt completate cu sarcinile specifice stabilite de organele de ordine, care colaborează cu unitatea. La sfârşitul fiecărei ture, paznicii întocmesc un proces-verbal de predare – primire a serviciului, în care consemnează şi toate evenimentele semnificative semnalate. Respectă procedurile de intrare a persoanelor pe teritoriul şcolii. Respectă prevederile din Planul de pază. Sunt subordonaţi directorului şi administratorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

 

 

ELEVII

 

 

 

Elevii Liceului Alexandru cel Bun de la forma de învăţămant zi,  vor purta în incinta şcolii ca semn distinctiv,   cămaşă albă şi eşarfă-cravată- papion de culoare roşie

 

 

 

Dobândirea calităţii de elev

 

 

 

Art.63. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev. Calitatea de elev al Liceului  „Alexandru cel Bun” Botoşani se dobândeşte conform art. 92 din Regulamentul şcolar.

 

 

 

Exercitarea calităţii de elev

 

Art.64.  Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ, în conformitate cu art. 93-96 din Regulamentul şcolar.

 

 

 

Drepturile elevilor

 

Art.65. Elevii Liceului  „Alexandru cel Bun” Botoşani se bucură de toate drepturile constituţionale, iar activităţile organizate în şcoală nu trebuie să le lezeze demnitatea şi personalitatea – conform art. 97-109 din Regulamentului şcolar

 

            Art.66. Elevilor de la IPT li se asigură posibilitatea de a efectua activităţi de instruire practică la partenerii economici ai şcolii, pe utilaje performante care le va asigura o pregătire profesională de calitate.

 

            Art.67. Elevii Liceului  „Alexandru cel Bun” Botoşani, beneficiază pe toată durata studiilor de asistenţă medicală gratuită şi de asistenţă psihopedagogică oferită de personal medical calificat în cadrul cabinetului medical şcolar şi respectiv în cabinetul de asistenţă psihopedagogică al şcolii, situate în corpul B.

 

            Art.68. Elevilor Liceului „Alexandru cel Bun” Botoşani li se oferă posibilitatea de a fi integraţi în programe de susţinere / recuperare pentru realizarea progresului şcolar şi evitarea eşecului şcolar.

 

            Art.69. La începutul anului şcolar fiecare elev de clasa a IX-a a Liceului „Alexandru cel Bun” Botoşani va primi fişa de inducţie a elevului cu toate informaţiile necesare elevilor şi părinţilor pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru acomodarea celor noi veniţi în şcoală.

 

 

 

Îndatoririle elevilor

 

 

 

Art.70.Elevii Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani trebuie să aibă o comportare civilizată, atât în şcoală, cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul şcolar şi prezentul Regulament intern  al unităţii, regulile de circulaţie şi cele referitoare la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă şi de protecţia mediului (conf. art. 111 din Regulamentul şcolar).

 

Art.71. Elevii Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani au datoria de a :

 

§  frecventa cursurile;

 

§  se pregăti la fiecare disciplină de studiu;

 

§  îşi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare ;

 

§  purta asupra lor carnetul de elev, de a-l prezenta profesorilor – pentru consemnarea notelor, diriginţilor – pentru consemnarea mediilor şi a altor menţiuni, respectiv părinţilor / susţinătorilor legali  – pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară şi disciplinară ;

 

§  utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui, în stare bună, la sfârşitul anului şcolar ;

 

Art.72. Elevii Liceului  „Alexandru cel Bun” din Botoşani au obligaţia de a:

 

§  purta carnetul de elev al Liceului  „Alexandru cel Bun” Botoşani în timpul activităţilor şcolare

 

§  se înscrie, la începutul anului şcolar, pe baza acordului de parteneriat, semnat de părinţi sau de susţinătorii legali, prin care se obligă, ei şi familiile lor, să cunoască şi să respecte prevederile ale Regulamentului şcolar şi ale  Regulamentului de ordine interioară al unităţii, să menţină permanent legătura cu dirigintele clasei, să răspundă tuturor solicitărilor şcolii şi să respecte deciziile luate de conducerea unităţii, în cazul în care elevilor li se aplică sancţiuni specificate de regulamentele menţionate;

 

§  manifesta  o atitudine corectă, adecvată normelor generale de conduită şi a celor specifice unei instituţii de învăţământ, faţă de întregul personal angajat al unităţii, de persoanele străine aflate în incinta unităţii, din diverse motive  (părinţi, rude ale elevilor, persoane oficiale ş.a.)

 

§  respecta programul şcolar al unităţii, orarul clasei din care fac parte, programul de desfăşurare a altor activităţi curriculare şi extracurriculare, organizate în unitate;

 

§  respecta normele de igienă a mediului ambiant în care îşi desfăşoară activitatea zilnică (menţinerea curăţeniei, aerisirea sălii, menţinerea ordinii în ateliere, utilizarea corespunzătoare a grupurilor sanitare)

 

§  se prezenta la cursuri sau la alte activităţi didactice (de instruire practică, în laborator etc.) cu cel puţin 5 minute înainte de începerea acestora, precum şi de a justifica întârzierea la activităţile de instruire şi de a solicita, în mod politicos, permisiunea cadrului didactic pentru a participa, în continuare, la desfăşurarea activităţilor respective, respectiv acordul acestuia    (care poate fi dat sau nu, în funcţie de situaţie) pentru motivarea eventualelor absenţe puse în astfel de situaţii;

 

§  nu părăsi incinta şcolii în timpul orelor de curs şi a pauzelor decât cu bilet de voie de la director / diriginte / profesor de serviciu

 

§  utiliza echipamentele sau ţinuta de protecţie impuse de specificul activităţii didactice la care participă (instruire practică în atelier sau în laborator ş.a.);

 

§  păstra şi întreţine baza materială şi didactică din întreaga incintă a unităţii, cu toate sediile acesteia, în măsura posibilităţilor şi atribuţiilor ce le revin, în calitate de elevi ai unităţii sau / şi de elevi de serviciu pe clasă, precum şi de a-şi asuma responsabilitatea, individuală sau în grup, după caz, pentru eventualele daune provocate, voit sau accidental, suportând consecinţele care decurg din aceasta (recuperarea sau repararea bunurilor, achitarea costurilor pentru reparaţii, sancţionarea disciplinară pentru fapta comisă ş.a.). În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea materială devine colectivă – conform procesului-verbal de predare/primire a sălii de clasă – ce va fi semnat anual de elevi, diriginţi şi părinţi;

 

§  se comporta civilizat, conform calităţii de elev pe care o au, în toate spaţiile de instruire ale şcolii, pe coridoarele, terenul de sport şi în curtea acesteia;

 

§  răspunde solicitărilor cadrelor didactice în ceea ce priveşte studiul individual, efectuarea temelor pentru acasă, prezentarea caietelor de teme şi de notiţe pentru verificări curente sau finale, întocmirii de referate şi eseuri şcolare ş.a;

 

§  utiliza cu grijă manualele şcolare şi cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii, fişele de studiu, materialele bibliografice şi de lucru de care beneficiază în timpul activităţilor şcolare sau extraşcolare în care sunt implicaţi, de a restitui cărţile împrumutate de la bibliotecă la termenele stabilite, iar manualele şcolare primite, la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de difuzare a manualelor;

 

§  se legitima, la solicitarea personalului angajat al unităţii sau / şi a organelor de ordine;

 

§  prezenta actele doveditoare pentru motivarea absenţelor de la diversele activităţi şcolare şi de a solicita acordul dirigintelui pentru învoirea de la astfel de activităţi, pe baza solicitării scrise a familiei sau a justificării cererii personale.

 

§  respecta programul de lucru cu publicul afişat de secretariat şi de a solicita eliberarea de acte şcolare – adeverinţe de elev, certificate, foi matricole ş.a., numai pe baza legitimaţiilor de identitate – buletinul şi / sau carnetul de elev;

 

§  adopta o ţinută decentă, adecvată vârstei lor şi calităţii lor de elevi, pe toată durata prezenţei lor în incinta unităţii şi chiar în afara acesteia;

 

§  demonstrează, în orice împrejurare, în limitele bunului-simţ şi ale comportamentului                  

 

           civilizat, respectul şi ataşamentul faţă de unitatea a căror elevi au calitatea de a fi.

 

 

 

Evidenta la cursuri a elevilor se tine in catalogul fiecarei clase, conform Procedurii de înregistrare şi  motivare a absenţelor elevilor.

 

 •  Elevii care nu se afla in clasa la inceputul orei sunt considerati absenţi la ora respectiva, exceptie facand elevii navetisti (lista cu acesti elevi se va atasa la fila de inceput a catalogului clasei) în conditii speciale, ale căror absenţe se înregistrează după 20-30 minute, numai la prima oră de curs ;
 • Absentarea nemotivata atrage dupa sine scaderea notei la purtare cu cate un punct pentru fiecare 10 absente; depasirea a 40 de absente nemotivate anual, la toate obiectele, atrage dupa sine « Exmatricularea », în cazul elevilor din clasele XI-XIV ;
 • Absentele datorate imbolnavirii elevului, bolilor molipsitoare sau altor cauze de forta majora, dovedite cu acte legale sau cunoscute de diriginte si de conducerea liceului, sunt considerate motivate. Motivarea absentelor din cauza de boală se va efectua conform normelor stabilite de si pe baza actelor stabilite de R.O.F.U.I.P.
 • când au nevoie de 1-7 zile pentru rezolvarea unor probleme personale, parintii elevului vor inmana personal cererea conducerii liceului pentru avizare şi înregistrare, acest lucru fiind valabil o singura data  pe semestru.

 

 

 

 

 

DISCIPLINA SCOLARA

 

 

 

 Comportament şi ţinută

 

 

 

         Art 73.   Relaţiile şcolare elev-profesor şi elev-elev sunt relaţii bazate pe respect reciproc, pe un comportament civilizat, de bun simţ, relaţii pozitiv-umane ;

 

           a) elevii au obligaţia să folosească un limbaj respectuos, chiar atunci când sunt ofensaţi ei n-au voie să-şi facă singuri dreptate, de aceea se vor adresa domnilor diriginţi /profesorului de serviciu şi conducerii liceului care le vor rezolva diferendele ;

 

           b) elevii trebuie sa fie atenţi la explicaţii, să ia notiţe, să fie activi la ore ;

 

           c) sunt interzise în şcoală abuzurile de tipul violenţei asupra unor colegi, solicitarea de bunuri personale prin ameninţări şi silnicie, injurii, presiuni psihice, jigniri, instigarea la indisciplină, solidarizări la gesturi şi acţiuni necivilizate şi de indisciplină ;

 

           d) în pauze este interzis elevilor să alerge pe holurile şcolii sau în clasă, să strige, să vorbească tare, să aibă o poziţie necuviincioasă ;

 

          e) elevii nu au voie să se sărute, să se îmbrăţişeze sau să aibă manifestări amoroase în incinta şcolii ;

 

           f) după pauze,  elevii nu au voie să întârzie la ore ;

 

           g) nu au voie să intre în incinta şcolii sărind gardurile ci numai pe poarta destinată accesului elevilor;

 

 

 

            Elevii au obligaţia :

 

a) să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară ;

 

            b) elevii trebuie să păstreze în bună stare cărţile împrumutate de la bibliotecă şi manualele primite gratuit şi să respecte termenul de restituire ;

 

            d)  elevii trebuie să respecte recomandările profesorului şi elevului de serviciu.

 

          Este interzis elevilor :

 

           a) să completeze sau să modifice înscrisurile existente în documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note) ;

 

           b) să deterioreze bunuri din patrimoniul liceului ; elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii noastre vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor sau vor suporta cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate ;

 

           c) să umble la instalaţiile electrice, să strice întrerupătoarele, prizele sau materialele didactice depozitate în sălile de curs, laboratoare, ateliere ;

 

           d) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

 

           e) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor ;

 

           f) să introducă şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi alcoolice ;

 

           g) să fumeze  ( inclusiv ţigara electronică)  şi să participe la jocuri de noroc sau jocuri de cărţi ;

 

           h) să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente

 

(muniţie, petarde, pocnitori) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizicã şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii ;

 

          i) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic ;

 

          j) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, examenelor şi al concursurilor

 

          k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii noastre ;

 

           l)  să pătrundă în incinta şcolii cu persoane străine pe motive de răfuială sau alte motive;

 

          m) stationarea pe holuri sau pe langa zidurile scolii in timpul orelor de curs.

 

să blocheze, sub orice formă, căile de acces în spaţiile de învăţământ sau în incinta unităţii;

 

n)      să vorbească tare, să ţipe în clase, pe holuri, în internat, pe scări, să alerge pe scări sau să circule pe scara de acces a cadrelor didactice

 

p)  să aducă jigniri personalului angajat al unităţii, să manifeste agresivitate faţă de colegi,  de rudele acestora şi de personalul şcolii.

 

 

 

·         Elevii vor avea o ţinută decentă (fără bluze prea decoltate sau transparente, culori ţipătoare la cămaşă, cu fuste cu o lungime decentă, pantaloni cu talia prea joasă etc.). Profesorii care sesizează asemenea încălcări vor cere dirigintelui clasei scăderea notei la purtare, pentru elevul respectiv  

 

 • Elevii trebuie să-şi verifice poziţia în bancă  ca ea să nu fie neglijentă sau indecentă.
 • Este interzis piercing-ul la vedere.  

 

 

 

 

 

Recompensarea elevilor

 

 

 

Art.74. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi recompensele prevăzute în art. 115-117 din Regulamentul şcolar.

 

 

 

Sancţiunile aplicate elevilor

 

 

 

Art.75. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora, conform art. 118-134 din Regulamentul şcolar şi cele din Anexa aprobată în Consiliul Profesoral (01 februarie 2008).

 

 

Transferul elevilor

 

 

Art.76. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ conform art. 135-149 din Regulamentul şcolar.

 

 

Încetarea calităţii de elev

 

Art.77. Calitatea de elev încetează în situaţiile prevăzute în art. 150 din regulamentul şcolar.

 

 

CAPITOLUL IX

 

SERVICIUL PE ŞCOALĂ ÎN UNITATE 

 

            Art.78. La Liceul „Alexandru cel Bun” din Botoşani, serviciul pe şcoală este o îndatorire a întregului personal didactic din unitate. El se desfăşoară pe baza Procedurii de efectuare a serviciului pe şcoală şi a unei programări semestriale, în Corpul A, corpul B , cantină şi ateliere. Programările cadrelor didactice pentru serviciul pe şcoală sunt afişate la avizierul cancelariei. Programarea se face cu câte 1 profesor de serviciu /schimb/clădire/zi când nu au ore.

 

            Art.79. Atribuţiile cadrului didactic de serviciu pe şcoală :

 

§  8 – 14 (serviciul de dimineaţă), 14 – 20 (serviciul de după amiază poartă ecusonul „Profesor de serviciu”

 

§  preluarea documentelor şcolare (condici de prezenţă, cataloage, registrul de procese-verbale ş.a.), pe bază de proces-verbal;

 

§  Cantină: verifică calitatea şi cantitatea meniului, semnează lista de alimente, controlează starea de igienă a veselei, ia măsuri în cazul în care depistează în bucătărie alimente cu calităţi necorespunzătoare, comunicând urgent acest lucru conducerii şcolii.

 

§  efectuarea trecerii în revistă a stării generale de curăţenie, luând măsurile operative care se impun, informând conducerea şcolii, eventual solicitând sprijinul acesteia, în rezolvarea unor probleme deosebite, după caz;

 

§  stabilirea măsurilor pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ (verificarea funcţionalităţii soneriei, fixarea momentelor de anunţare a recreaţiilor şi a duratei acestora, informarea elevilor de serviciu şi a personalului de îngrijire în legătură cu sălile în care îşi desfăşoară activitatea, pe toată durata serviciului, supravegherea respectării măsurilor de N.T.S.M. şi P.S.I. şi luarea măsurilor care se impun în caz de necesitate etc);

 

§  monitorizarea stării disciplinare şi cu ajutorul sistemului de supraveghere video şi intervenţia rapidă în caz de incidente

 

§  informarea rapidă a directorului de serviciu cu orice problemă apărută în timpul serviciului;

 

§  asigurarea securităţii cataloagelor, a celorlalte documente şcolare aflate în responsabilitatea sa pe durata serviciului şi a bazei materiale a cancelariei;

 

§  verificarea, prin inspecţii rapide şi / sau prin sondaj, împreună cu membrii comisiei de disciplină sau neînsoţiţi, după caz, a stării disciplinare şi de curăţenie din spaţiile de instruire şi din incinta unităţii;

 

§  prevenirea şi rezolvarea eficientă a stărilor conflictuale dintre elevi ori a altor situaţii care apar, pe parcursul derulării procesului de învăţământ, sau, după caz, declinarea competenţei de rezolvare a acestora către factorii în drept – diriginţi, alte cadre didactice, conducerea şcolii, administrator, personal de îngrijire ş.a.;

 

§  supravegherea elevilor în timpul recreaţiilor;

 

§  supravegherea activităţii de pe terenul de sport, având grijă ca elevii să nu desfăşoare activităţi sportive fără prezenţa profesorilor de educaţie fizică;

 

§  consemnarea  tuturor constatărilor şi evenimentelor importante în registrul de procese – verbale al unităţii.

 

§  dacă în timpul serviciului se desfăşoară în şcoală activităţi în afara orelor de curs, controlează dacă acestea au loc în prezenţa dirigintelui sau a altor cadre didactice organizatoare – ia măsuri ca aceste activităţi să nu deranjeze desfăşurarea procesului de învăţământ;

 

§  respectă procedura de efectuare a serviciului pe şcoală

 

§  respectă procedura de intrare a persoanelor pe teritoriul şcolii;

 

§  respectă procedura în caz de producere a cutremurelor;

 

§  respectă procedura în caz de producere a incendiilor;

 

§  respectă procedura de acordare a primului ajutor;

 

§  respectă procedura în caz de accident pe teritoriul şcolii;

 

§  respectă procedura pentru ancheta acelor de violenţă săvârşite pe teritoriul şcolii;

 

§  respectă procedura pentru ancheta în caz de deteriorare a bunurilor şcolii de către elevi;

 

§  respectă procedura privind învoirea personalului

 

Art.80. Atribuţiile elevului de serviciu în clasă:

 

-          serviciul în clasă se efectuează conform unui grafic întocmit de către diriginte în ordine alfabetică a elevilor (câte 2 elevi/zi)

 

Atribuţiile elevului de serviciu în clasă:

 

-          urmăreşte prezenţa elevilor pe parcursul zilei şi comunică profesorului la începutul orei lista elevilor absenţi;

 

-          întreţine curăţenia tablei, asigură creta şi buretele;

 

-          veghează la păstrarea curăţenia în clasă şi întreţine florile din sala de clasă;

 

-          controlează împreună cu şeful clasei dacă elevii din schimbul anterior au păstrat integritatea bunurilor din dotare şi curăţenia clasei;

 

-          aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu, dirigintelui şi conducerii şcolii orice neregulă şi abatere de la R.O.F.U.I.P. şi R.I. constatate în clasă;

 

-          la sfârşitul orelor de curs verifică starea clasei, a curăţeniei şi încuie clasa;

 

Situaţii speciale:

 

§  respectă procedura în caz de accident pe teritoriul şcolii;

 

§  respectă procedura în caz de producere a cutremurelor;

 

§  respectă procedura în caz de producere a incendiilor;

 

§  respectă procedura de acordare a primului ajutor;

 

§  anunţă imediat profesorul de serviciu sau cel mai apropiat cadru didactic în cazul producerii unui act de violenţă între elevi sau în cazul în care unul sau mai mulţi elevi s-au prezentat la şcoală sub influenţa alcoolului.

 

CAPITOLUL X

 

                 ALTE COMISII CU CARACTER PERMANENT

 

Art.81 În şcoală funcţionează comisii cu cacter permanent şi echipe de programe numite anual prin decizia directorului. Fiecare din aceste comisii funcţionează după reguli stabilite prin legislaţia în vigoare pentru domeniul de activitate respectiv. Fiecare comisie elaborează anual câte un Plan  operaţional  care este prezentat  şi aprobat în Consiliul de administraţie al şcolii. Fiecare comisie prezintă anual Raport de activitate în Consiliul de administraţie al şcolii.

 

 1. Comisia pentru curriculum
 2. Comisia diriginţilor
 3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământ
 4. Comisia pentru întocmirea orarului
 5. Comisia ,,Bani de liceu”
 6. Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar
 7. Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar
 8. Comisia de Tutoriat Educaţional pentru elevii eliminaţi
 9. Comisia pentru Educaţie Incluzivă
 10. Comisia pentru orientare şcolară şi profesională
 11. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
 12. Comisia pentru Proiecte  de Cooperare Europeană şi Proiecte Comunitare
 13. Comisia pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ
 14. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
 15. Comisia pentru situaţii de urgenţă
 16. Comisia de dezvoltare  a Strategiei Naţionale  Acţiunea Comunitară
 17. Comisia de gestionare a BDNE
 18. Comisia pentru derularea cu suport informatic a fluxurilor de lucru pentru emiterea statelor de plată, statelor de plată avansuri concedii de odihnă, a statelor de personal şi a situaţiei centralizatoare privind plata salariilor
 19. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare (Programul Performante)
 20. Comisia pentru programe şi proiecte educative si pentru activităţi extraşcolare
 21. Comisia de implementare a Proiectului de înfrăţire ( Twinning Project  RO/2004 IB/EN/06),  Compostarea deşeurilor verzi în şcoli
 22. Comisia pentru parteneriate

 

                                          CAPITOLUL XI

                                           DISPOZIŢII FINALE SPECIFICE UNITĂŢII

 

            Art.81. Toate prevederile prezentului Regulament Intern al Liceului „Alexandru cel Bun” din Botoşani devin obligatorii pentru întregul personal angajat şi întregul colectiv de elevi ale unităţii şi se aplică din momentul avizării sale de către Consiliul Profesoral, în prezenţa personalului auxiliar şi nedidactic al unităţii.

 

      Art.82. Diriginţii au obligaţia de a informa corect şi detaliat elevii şi părinţii, în legătură cu prevederile prezentului Regulament Intern , imediat după aprobarea şi intrarea lui în vigoare, în ore de dirigenţie / la şedinţe cu părinţii şi elevii special destinate acestui scop.

 

            Art.83. Directorul adjunct, prof. Foltea Nicoleta are obligaţia de a solicita diriginţilor procesele-verbale încheiate la şedinţele cu părinţii şi elevii, de predare-primire a bunurilor de inventar din sălile de clasă, de instruire PM şi PSI, referitoare la informarea acestora cu privire la prevederile prezentului Regulament Intern şi ROFUIP, Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, 2014, care trebuie să includă şi semnăturile elevilor / părinţilor de luare la cunoştinţă a drepturilor şi îndatoririlor ce le revin, a posibilelor sancţiuni determinate de diversele abateri înregistrate şi a consecinţelor acestora. Procesele – verbale vor fi predate în copie, originalele păstrându-se la fiecare mapă a dirigintelui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XII

 

 

 

 LISTA ANEXELOR LA RI

 

 1. Organigrama unităţii şcolare
 2. Dosar cu Fişele posturilor pentru tot personalul
 3. Graficul de permanenţă a directorilor şi membrilor CA în unitate
 4. Lista diriginţilor
 5. Fişa de inducţie
 6. Grafic de repartizare a claselor pe săli
 7. Grafice de planificare a serviciului pe şcoală
 8. Dosar CSSM
 9. Dosar CTPSI
 10. Completare RI – Lista sancţiunilor pentru elevi aprobată de CP
 11. Dosar cu procese verbale de instruire a elevilor şi părinţilor cu privire  la ROFUIP şi RI
 12. Dosar cu procese verbale de instruire a elevilor cu privire  la  normele de protecţie a muncii şi PSI pe teritoriul şcolii
 13. Dosar cu procese verbale de predare –primire a sălilor de clasă
 14. Regulamentul pentru elevii interni
 15. Lista de meniuri pentru masa la cantină, aprobată de medicul şcolar
 16. Fişa tip de înregistrare a persoanelor străine care intră în şcoală
 17. Dosar cu cereri de învoire a personalului
 18. Dosar abateri /sancţiuni pentru elevi
 19. Dosar abateri/sancţiuni personal
 20. Dosar  de proceduri

 

 

Înregistrat  nr. 4910 din 16 octombrie 2013 şi aprobat în Consiliul Profesoral

 

din 17 octombrie 2013

 

Director,

 

Prof. VREME IULIANA MARIA

 

Extras din Regulamentul intern, an şcolar 2013-2014 si completari

 

ABATERE

SANCŢIUNE

1. Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, examenelor şi concursurilor

- Observaţie individuală/mustrare/ mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare.

2. Fardatul şi uitatul în oglindă în timpul orei

- Observaţie individuală/ mustrare / mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare.

3. Ţinuta indecentă

- Observaţie individuală/ mustrare/ mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare;

- 5 ore de muncă socială.

4. Jocul cu mingea în incinta liceului fără supravegherea profesorului de Educaţie fizică şi sport

- Observaţie individuală/ mustrare/ mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare.

5. Comportament indecent şi provocator (inclusiv piercing-ul la vedere)

- Observaţie individuală/ mustrare/ mustrare scrisă însoţită de  scăderea notei la purtare;

 - Eliminare pentru 3 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

6. Comportament neadecvat în pauze, în incinta liceului (alergare, îmbrâncire, strigăte,  etc.)

- Observaţie individuală/ mustrare/ mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare;

- Eliminare 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare;

- Sesizarea organelor de poliţie.

7. Exprimare  injurioasă la adresa colegilor şi a personalului şcolii

- Eliminare 3 zile însoţită de scăderea  notei la purtare;

- Sesizarea organelor de poliţie.

8. Săritul gardului, escaladatul geamurilor

- Eliminare 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

9. Fumatul în incinta liceului, în curte şi în jurul liceului (inclusiv fumatul electronic)

- Eliminare 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

10. Aruncatul pe geam a pungilor cu apă, hârtiilor, paharelor, sticlelor şi  joaca cu bulgări de zăpadă sau pistoale cu apă

- Eliminare  3 - 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

11. Aducerea sau difuzarea de materiale pornografice

- Eliminare  3 - 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

12. Încurajarea prozelitismului religios şi a propaganda politică

- Eliminare 3 - 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

13. Deranjatul orelor în mod intenţionat

- Eliminare 3 - 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare.

14. Comportamentul jignitor faţă de profesori, colegi, personal administrativ şi de pază

- Eliminare 3 - 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare;

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu.

15. Rezolvarea conflictelor prin forţă sau chemarea prietenilor în incinta şcolii

- Eliminare 5 zile  însoţită de scăderea notei la purtare şi sesizarea organelor de poliţie;

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu.

- Exmatriculare;

- Dosar penal.

16. Consumul de băuturi alcoolice în şcoală şi în împrejurimi sau prezenţa în şcoală în stare de ebrietate

- Eliminare 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare;

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu şi sesizarea organelor de poliţie;

- Exmatriculare.

17. Furtul

- Eliminare 5 zile  însoţită de scăderea notei la purtare şi sesizarea organelor de poliţie;

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu.

- Exmatriculare şi sesizarea organelor de poliţie.

18. Distrugerea documentelor şcolare: cataloage, carnete, foi matricole; bunuri materiale din dotare; calculatoare, televizoare, manuale, materiale didactice, întrerupătoare, instalaţii sanitare, mese, scaune, uşi, table, lămpi de iluminat, etc.

- Exmatricularea şi sesizarea organelor de poliţie (în cazul documentelor);

- Eliminare 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare şi înlocuirea materialelor distruse (plata înlocuirii lor).

19. Aducerea la şcoală a obiectelor potenţial periculoase. Arme, sprayuri paralizante, lacrimogene, petarde, substanţe toxice, obiecte tăioase)

- Exmatriculare şi sesizarea organelor de poliţie;

- Dosar penal.

20. Consumul de droguri sau introducerea lor în liceu

- Exmatriculare şi sesizarea organelor de poliţie.

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu şi sesizarea organelor de poliţie.

21. Organizarea şi participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii sau frecvenţa la cursuri

- Eliminare 3 – 5 zile însoţită de scăderea notei la purtare;

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu.

22. Lansarea anunţurilor false cu privire la amplasarea de materiale explozive în perimetrul şcolii

- Exmatriculare  şi sesizarea organelor de poliţie.

- Mutare disciplinară  la altă clasă sau altă şcoală, pentru cei din învăţământul obligatoriu.

 

Întocmit,

Director prof. Vreme Iuliana Maria cu consultarea propunerilor  Consiliui Profesoral, Consiliului Elevilor, Asociația Coimtetului de părinți

Comunicate de presă

Copyright © 2020. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.