• Inregistrare
Eroare
  • Error loading feed data

PLANUL DE ACŢIUNE C.E.A.C.

 

PLANUL DE ACŢIUNE

 

C.E.A.C.

 AN ȘCOLAR 2013-2014

 

 

 

 INTOCMIT,

DIRECTOR PROF. VREME IULIANA MARIA

 

 

 

Principiul Calităţii 1- Managementul Calităţii 

 

Activitatea
Coordonator
Implicare
Dovezi de realizare
Termen
de finalizare

 

1A  CONDUCERE

1.1.  personalul de conducere elaborează misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor procese consultative

1.3   personalul de conducere elaborează planurile strategice şi operaţionale şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi

1.7.  împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă

  • Elaborarea misiunii, viziunii şi valorilor promovate şi cultivate de organizaţie de către membrii managementului cu consultarea şi contribuţia  tuturor factorilor interesaţi (personalul şcolii, părinţi, elevi, parteneri educaţionali).

·         Implicarea activă a membrilor managementului pentru promovarea unei culturi a calităţii şi excelenţei şi promovarea principiilor unei „organizaţii care învaţă continuu” pentru a deveni prestator de înalte servicii educaţionale către comunitate, evidenţiate în documentele şi acţiunile elaborate / organizate de şcoală:

-          PAS 2013-2016

-          Planul managerial pentru 2013-2014

-          Planurile manageriale semestriale

-          Plan de acţiune CEAC

-          Program de susţinere a elevilor proveniţi din medii defavorizate

-          Program naţional – Compostarea deşeurilor verzi

-          Program de formare continuă şi dezvoltare profesională

-          Program de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală

-          Program „ Educaţia pentru performanţă”

-          Program „Parteneriate”

-          Planul de Acţiune al Şcolii pentru Educaţia Incluzivă

-          Strategia Naţională Acţiunea Comunitară

-          Programe de marketing

-          Raportul de autoevaluare

·                     Emiterea deciziei de numire a responsabilului Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator CEAC

 

- Consiliul de administraţie (CA)

- Consiliul profesoral (CP)

- CEAC

 

 

 

 

 

 

 

- CP

- CA

- CEAC

 

 

 

 

 

 

 

 

       PAS 2013-2016

       Planul managerial pentru 2013-2014

       Planurile manageriale semestriale

       Programele elaborate şi documente ce atestă derularea şi evaluarea acestora

       Plan de acţiune CEAC

       Deviza şcolii

       Pliante, site

       Raportul de autoevaluare

 

 

 

 

       Decizia de numire a CEAC

 

·         octombrie 2013

 

 

 

 

 

 

·         an şcolar 2013-2014

·         termenele

 de finalizare ale fiecărui program

 

 

 

 

 

 

 

·         septembrie2013

 

1.2.obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/  ţintele stabilite

  • Promovarea şi implicarea  managerilor în transformarea şcolii în prestator de înalte servicii educaţionale prin derularea în şcoală a programelor de interes comunitar, regional, naţional şi internaţional.
  • Întărirea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării limbilor europene, realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie şi formare profesională. Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani a derulat în anii şcolari trecuţi programe de job-training în limbi de circulaţie internaţională precum şi CDS „Integrare Europeană” la clasele XI şi XII.

 

Echipa managerială

 

 

-       CA

-       CP

-       CEAC

 

- R.c.m. Limbi moderne

- R.c.m. Tehnologii

·         PRAI, PLAI, PAS 2013-2016

·         Concordanţa între documentele existente în şcoală (PAS, Plan de acţiune CEAC, Planul managerial al şcolii şi Planurile manageriale ale comisiilor metodice

·         Pliante promoţionale

·         Programe de interes comunitar derulate în şcoală

·         Auxiliare curriculare la Comisiile  metodice

 

·         an şcolar 2013-2014

 

1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a excelenţei

·         Desfăşurarea de programe de promovare a valorilor şcolii în comunitatea locală. Însuşirea de către tot personalul şi elevii şcolii a valorilor şi codurilor de comportament şi aplicarea lor în activităţile din interiorul organizaţiei precum şi în relaţiile dintre şcoală şi comunitate.

·                     Constituirea echipelor de proiecte şi programe de promovare a valorilor şcolii în comunitatea locală:

-          Program „Parteneriate”

-          Program de susţinere a elevilor proveniţi din medii defavorizate

-          Program ecologic

-          Planul operaţional al şcolii privind reducerea fenomenului violenţei

-          Planul de Acţiune al Şcolii pentru Educaţia Incluzivă

-          Programe de marketing

·         Organizarea acţiunilor pentru promovarea valorilor şi reuşitelor şcolii

·         Elaborarea de chestionare elevi, părinţi

Echipa managerială

- Consiliul de administra

ţie (CA)

- Consiliul profesoral (CP)

- CEAC

·         Concordanţa între documentele existente în şcoală (PAS, Plan de acţiune CEAC, Planul managerial al şcolii şi Planurile manageriale ale comisiilor metodice, programe derulate în şcoală).

·         Rapoarte de inspecţii ale ISJ

·         Existenţa echipelor de proiecte şi programe

·         Registru de procese verbale privind organizarea acţiunilor pentru promovarea valorilor şi reuşitelor şcolii

 

sem I + sem II

2013-2014

 

 

 

 

 

octombrie 2013

 

Conform graficelor

Decembrie 2013

1.5    conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii)

1.6    personalul de conducere se asigură că tot personalul didactic, auxiliar şi nedidactic şi  factorii interesaţi se implică în implementarea asigurării calităţii

·         Elaborarea planului de acţiune pentru asigurarea calităţii la nivelul fiecărei catedre; documentele de proiectare şi planificare a activităţilor trebuie să prevadă atribuţii şi sarcini specifice de implementare a calităţii pentru toţi membrii catedrei

- Responsabil CEAC

- Consiliul profesoral (CP)

- CEAC

·         Activităţile privind asigurarea calităţii în şcoală

·         Planurile de acţiune ale comisiilor metodice privind asigurarea calităţii

·         Formulare de monitorizare, mapele comisiilor şi profesorilor

·         Fişele de observare la lecţii

·         Fişele de autoevaluare a cadrelor didactice

 

sem. I an şc. 2013

 - 2014

·                     Aplicarea implementării instrumentelor privind asigurarea calităţii în şcoală trebuie să se facă pe baza Manualului de Autoevaluare

·                     Documentele de proiectare, implementare, monitorizare, evaluare şi îmbunătăţire elaborate vor evidenţia prin formulări clare privind politicile şi procedurile.

·                     Dosar CEAC

- Coordonator CEAC

-          CA

-          CP

-          CEAC

PAS 2013 – 2016

Plan de acţiune CEAC

Planuri manageriale ale comisiilor metodice

Proceduri

Formulare de monitorizare

Dosarul asigurării calităţii

Lista dovezilor formulate pentru principiile calităţii

Permanent

 

 

 

1.8 . recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil

·         Participarea directorilor la toate acţiunile organizate şi desfăşurate de CEAC

·         Diseminarea informaţiilor privind aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii în ÎPT la nivelul personalului unităţii şcolare

·         Elaborarea / administrarea de chestionare şi sondaje de opinie în rândul elevilor, părinţilor, partenerilor sociali.

·         Realizarea rapoartelor de monitorizare internă

·         Elaborarea programele  semestriale  de monitorizare ale managementului

·         Elaborarea planurilor secvenţiale de îmbunătăţire la nivelul comisiilor metodice

·         Realizarea raportului de autoevaluare.

 Echipa  managerială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consiliul de administraţie (CA)

- Consiliul profesoral (CP)

- CEAC

 

 

 

 

 

·                     Rapoarte de monitorizare a implementării proiectului (la fiecare două luni)

·         Feedback şi analize la întrunirile CEAC, CA şi CP

·         Chestionare şi sondaje de opinie în rândul elevilor, părinţilor, partenerilor sociali

·         PV ale întrunirilor CEAC

·         PV  ale CP

·         Programele  semestriale  de monitorizare ale managementului

- cf. grafic. de desfăşurare a activităţilor

 

 

- decembrie 2013

- cf. perioade

lor de monitorizare

 

1. 9.organizaţia are un manual al calităţii

·                     Aplicarea implementării instrumentelor privind asigurarea calităţii în şcoală trebuie să se facă pe baza Manualului calităţii

·                     Documentele de proiectare, implementare, monitorizare, evaluare şi îmbunătăţire elaborate vor evidenţia prin formulări clare privind politicile şi procedurile.

·                     Dosar CEAC

- Responsabil CEAC

-          CA

-          CP

-          CEAC

PAS 2013 – 2016

Plan de acţiune CEAC

Planuri manageriale ale comisiilor metodice

Proceduri

Formulare „ Rapoarte de monitorizare”

Mapa CEAC

Permanent

 

 

 

1.10. strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este permanent revizuit şi actualizat conform cerinţelor

 

·         Monitorizarea internă o data la 3 luni şi transmiterea formularului de monitorizare internă la ISJ - Botoşani

·         Monitorizare externă a procesului de autoevaluare

·         Elaborarea raportului de autoevaluare/RAEI si transmiterea la ISJ

·         Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea procesului de autoevaluare

·         Elaborarea raportului de inspecţie pentru validarea raportului de autoevaluare

 

Echipa managerială

 

 

CEAC

Personalul şcolii

Elevii

Raportul de autoevaluare

Formulare de monitorizare

Rapoarte ale comisiilor metodice

Raport de activitate semestrul I

·          

 

15. 12.2013

 

01.12. 2013

 

 

1.11. strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor

 

·                        Revizuirea semestrială şi anuală a programelor, crearea condiţiilor de îmbunătăţire continuă în urma rezultatelor constatate de observatorii interni  şi externi cât şi din chestionarele administrate factorilor interesaţi

 

-          Coordonator CEAC

-          CA

-          CP

-          CEAC

-          Elevii

·         ROFUIP în vigoare

·         RI 2013-2014

·         Decizii

·         Analize şi măsuri în CA /CP

·         Formulare de monitorizare

·         Fişe de observare a lecţiilor

·         Raportul de autoevaluare

 

Permanent

1.12.       1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de a răspunde plângerilor şi contestaţiilor şi recomandări de îmbunătăţire a calităţii care asigură aplicarea şi monitorizarea acestora

·         Asumarea de către toţi membrii organizaţiei a misiunii şcolii şi monitorizarea eficientă a tuturor proceselor şi activităţilor astfel încât numărul plângerilor şi contestaţiilor să fie foarte mic şi rezolvate conform procedurilor ( să nu existe cazuri de recurgere la nivele  ierarhic superioare).

-          Coordonator

-          CEAC

-          CA

-          CP

-          CEAC

-          Elevii

-          Părinţii elevilor

·         ROFUÎP

·         RI

·         Proceduri

·         Formulare de monitorizare

·         Raportul de autoevaluare

·         Fişe de observare a lecţiilor

·         Chestionare şi sondaje de opinie

·         Rapoarte ale comisiilor metodice

·         Procese verbale ale CA, CP în care s-au analizat cereri / şi soluţii formulate, s-au validat soluţiile propuse şi s-au formulat modalităţile de aplicare specifice

Permanent

 

·         Stabilirea în cele 2 schimburi din programul şcolii a :

-          programului de lucru cu publicul (elevi, părinţi ş.a.) la secretariat şi  contabilitate;

-          programului de activitate şi consiliere / consilierul educativ şi psihologul şcolar

-          programului de lucru pentru directori şi consiliul de administraţie.

 

-          Responsabil CEAC

-          Echipa managerială

-          CA

-          CEAC

-          Elevii

-          Părinţii elevilor

·         Program de lucru cu publicul (elevi, părinţi ş.a.) – la secretariat, la contabilitate

·         Program de activitate şi consiliere – consilierul educativ, psihologul şcolar

·         Programarea orelor de consiliere psihopedagogică pentru elevi şi a orelor de consiliere pentru părinţi.

·         Program de lucru pentru directori şi consiliul de administraţie pe toată durata programului.

 

1.13.       1.13  organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii

 

·                        Procesul de monitorizare va urmări eficientizarea continuă a activităţilor şi rezultatelor vizând asumarea de membrii organizaţiei a ţintelor de îmbunătăţire şi punerea în practică a recomandărilor de îmbunătăţire a calităţii

 

 

 

 

-          ISJ Botoşani

-          Coordonator CEAC

-          Responsabil CEAC

-          R.c.m.

 

 

-          CA

-          CP

-          CEAC

-          Elevii

·         Analize la nivel de catedre şi de unitate.

·         Rapoarte de activitate ale catedrelor – semestrial şi anual.

·         Fişe de autoevaluare a activităţii – fiecare membru.

·         Fişe de apreciere a activităţii anuale – pentru fiecare membru, discutate şi aprobate în CA.

periodic, conform termenelor de monitorizare

1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate  şi sistemele şi procesele sunt adecvate

 

·      Monitorizarea riguroasă şi eficientă a procedurilor, asigurarea menţinerii şi respectării sistemelor şi proceselor de către :

-          echipa managerială

-          CEAC

-          şefii de compartimente

-          responsabilii comisiilor metodice

 

 

 

 

-          Coordonator CEAC

-          Responsabil CEAC

 

-          CA

-          CP

-          CEAC

Fişe de observare a lecţiilor la fiecare catedră

Rapoarte de activitate ale catedrelor – semestriale şi anuale

Fişe de autoevaluare anuale

- semestrial

- perioade de monitorizare

1.15. se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor

·         Realizarea unor analize pertinente în urma monitorizării şi stabilirea măsurilor corective imediate şi de durată  care să asigure conformitatea cu procedurile a tuturor activităţilor din şcoală

Coordonator CEAC

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           

 

-           

-          CA

-          CP

-          CEAC

-          Elevii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Regulamentul şcolar în vigoare

·         Regulamentul intern

·         Decizii

·         PV de predare-primire a sălilor de clasă

·         Constatări zilnice ale profesorilor de serviciu în şcoală şi ale personalului muncitor (tâmplar, electrician, îngrijitoare)

·         Evidenţa orelor de consiliere pentru părinţi, la fiecare clasă.

·         Pontajele lunare (pentru „Bani de liceu”şi burse)

·         Verificarea îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor de merit şi de studiu (semestriale)

·         Registru de evidenţă a adeverinţelor de elevi

·         Registru de evidenţă a corespondenţei cu părinţii

·         Rapoarte de monitorizare a aplicării procedurilor prevăzute de metodologiile MECT cu privire la  examenele finale

·         Procese verbale de instruire a elevilor şi părinţilor cu privire la metodologiile de examene, RI, alte proceduri

·         Programul de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar

·         Rapoarte de monitorizare

·         Rapoarte în CP şi CA

·         Analize şi măsuri în CA /CP

După terme

nele de monitorizare/ rapor

tare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Principiul Calităţii 2 – Responsabilităţile managementului 

 

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaţionale şi de formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare.

 

Activitatea
Coordonator
Implicare
Dovezi de realizare
Termen
de finalizare

 

 

 

CONDUCERE

2.1          personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de predare, formare profesională şi învăţare şi ale altor servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor

·     Participarea echipei manageriale la stagii de formare continuă.

·     Managementul va facilita participarea la stagii de formare continuă a personalului şcolii.

·     Promovarea şi implicarea  managerilor în transformarea şcolii în prestator de înalte servicii educaţionale prin derularea în şcoală a programelor de interes comunitar, regional, naţional şi internaţional.

 

- Echipa managerială

-       CA

-       CP

-       CEAC

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul de acţiune al CEAC

·         Planul de operaţional al şcolii pentru 2012 - 2013

·         Planurile manageriale semestriale

·         Programele de monitorizare

·         CD, pliante promoţionale

·         Programe de interes comunitar, regional, naţional şi internaţional derulate în şcoală.

 

- An şcolar 2013-2014

2.2          personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie

2.6         personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele

·                Managementul  va asigura fiecărui membru a personalului  posibilităţi de înţelegerea rolurilor, responsabilităţilor şi răspunderilor, prin:

-      RI, organigrama Liceului „Alexandru cel Bun”

-      Elaborarea PAS, Planului de acţiune al CEAC

-            Plan de acţiune catedre

-      Elaborarea fişelor postului pentru tot personalul

·                Desfăşurarea, în şcoală, a unui proces coerent de monitorizare la toate nivelele.

·                Elaborarea programelor semestriale de monitorizare pe baza indicatorilor principiilor calităţii.

 

Echipa managerială

 

Coordonator CEAC

 

-       CA

-       CEAC

-       R.c.m.

 

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul de acţiune al CEAC

·         Planul operaţional director 2013 - 2014

·         Planurile manageriale semestriale

·         Planurile de acţiune ale catedrelor

·         RI, organigrama

·         Fişele posturilor pentru tot personalul

·         Feedback constructiv din partea factorilor interni şi externi implicaţi în proces

·         Programele de monitorizare a activităţii din şcoală

·         Rapoartele activităţii, activităţi didactice şi activităţi manageriale - semestriale, anuale

·         Analize şi rapoarte tematice – în CP si CA

-       An şcolar 2013-2014

-       semestrial

2.3.în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9)

2.13. se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi PC 4A)

·         Efectuarea de sondaje de opinie şi administrarea de chestionare partenerilor economici şi educaţionali.

·         Dezbaterea informaţiilor colectate în Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, comisiile metodice, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul reprezentativ al elevilor, consiliile claselor în scopul valorificării pozitive şi satisfacerii aşteptărilor factorilor interesaţi interni şi externi.

·         Elaborarea proiectelor, planurilor de acţiune, planurilor operaţionale, planurilor manageriale, planurilor de îmbunătăţire se va face valorificând informaţiile colectate.

Echipa managerială

Coordonator CEAC

CA

CP

CEAC

CPPESE

RCM

·         Feedback constructiv din partea factorilor interni şi externi implicaţi în proces

·         PV de la dezbaterile în comisiile metodice, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul reprezentativ al elevilor, consiliile claselor .

-   după perioadele de monitorizare

2.4.programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte autorităţi, respectând obiectivele strategice şi etosul organizaţiei, precum şi reglementările în vigoare

·         Implicarea activă a managementului în monitorizarea, analiza, diagnoza, prognoza, proiectarea, desfăşurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea tuturor proceselor şi acţiunilor  care duc la ridicarea nivelului rezultatelor obţinute şi sprijinirea tuturor elevilor:

-          Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor moderne de învăţământ

-          Modernizarea dotărilor şi a mobilierului

-          Integrarea orelor asistate de PC / multimedia

-          Adaptarea ofertei anuale de discipline opţionale din CDŞ şi a CDL la nevoile şi interesele elevilor ş.a.

Echipa managerială

Coordonator CEAC

CA

CEAC

Comisia pentru curriculum

·         Programele elaborate şi documentele ce atestă derularea/evaluarea lor

·         Fişele de formare continuă

·         Evidenţe - dotări săli de clasă, cabinete, laboratoare, ateliere

·         Program / catedre /cadre didactice - ore asistate de PC / multimedia

·         Fişe opţiuni elevi/clase - pachete discipline opţionale

-          semestrial;

-          anual

2.5  se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile

·         Sprijinirea şi stimularea membrilor personalului în procesul de formare continuă şi de dezvoltare profesională şi personală: reformă, metodică, planificare, evaluare, consiliere, utilizarea PC şi softului educaţional

·         Continuarea promovării egalităţii şanselor şi îmbunătăţirea continuă a activităţii din şcoală care să determine progresul constant al elevilor şi inserţia socioprofesională:

-          Programul „Performanţe”

-          Programul de susţinere a elevilor proveniţi din medii defavorizate

-          Planul de acţiune al Şcolii pentru Educaţia Incluzivă

-          Festivalul şanselor tale

-          Bursa locurilor de muncă

·         Stabilirea programului de consultaţii şi meditaţii şi de  pregătire pentru examene şi concursuri şcolare şi extraşcolare

·         Activităţi de consiliere şi sprijin pentru orientare şcolară şi în carieră, pentru rezolvarea problemelor personale

·         Acordarea de burse şi sprijin financiar sau material pentru finalizarea instruirii şi rezolvarea unor probleme personale

·         Acordarea de premii, diplome, pentru rezultate deosebite.

·         Sprijinirea personalului pentru participarea la cursuri de perfecţionare, susţinerea gradelor didactice, titularizare, păstrarea continuităţii, rezolvarea restrângerilor de activitate, transferurilor sau a detaşărilor ş.a.

Echipa managerială

Coordonator CEAC

CA

CEAC

CPPESE

·         Fişele de formare continuă

·         Programele elaborate şi documentele ce atestă derularea/evaluarea lor

·         Programe de consultaţii /meditaţii şi de  pregătire pentru examene şi concursuri

·         Registrul de evidenţă privind sprijinul financiar sau material acordat elevilor pentru finalizarea instruirii şi rezolvarea unor probleme personale etc.

·         PV ale CA privind acordarea de premii, diplome ş.a. pentru rezultate deosebite.

·         PV ale CA privind recomandările pentru susţinerea gradelor didactice, titularizare, păstrarea continuităţii, rezolvarea restrângerilor de activitate, transferurilor sau a detaşărilor ş.a.

An şcolar

2013-2014

An şcolar

2013-2014

2.7.comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă

2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată, conform prevederilor procedurilor pentru acţiuni preventive sau corective

 

·         Preocuparea constantă a managementului şi a tuturor membrilor organizaţiei pentru:

-          Eficientizarea comunicării interne – pe verticală şi orizontală – şi externă – cu partenerii economici şi sociali, autorităţile locale, şcolile generale şi liceele din localitate, şcolile rurale  monitorizate.

-          Eficientizarea comunicării informale şi non-formale, în ambele sensuri, între conducere şi personal, profesori, profesori şi restul personalului, profesori şi elevi, profesori şi familie - elevi, conducere şi partenerii sociali şi economici.

Echipa managerială

Coordonator CEAC

CA

CEAC

RCM

 

·         RI, organigrama

·         Documente de corespondenţă

- permanent

2.8. există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese pe deplin de către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către sub-contractori şi de furnizorii de stagii de practică)

·         Elaborarea planurilor de acţiune ale catedrelor în concordanţă cu obiectivele şi acţiunile şcolii pentru asigurarea calităţii, includerea unor activităţi care să demonstreze că asigurarea calităţii reprezintă o necesitate şi o prioritate pentru toţi membrii.

·         Încheierea protocoalelor şi convenţiilor de colaborare cu partenerii economici şi sociali, pentru cunoaşterea obiectivelor şi acţiunilor şcolii privind asigurarea calităţii şi susţinerea eforturilor şcolii

Echipa managerială

Coordonator CEAC

CA

CP

CEAC

CPPESE

RCM

·         Protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali.

·         R.I.

·         Regulamentele de funcţionare ale Consiliului reprezentativ al Părinţilor şi al Elevilor

·         Fişele posturilor

·         PAS 2013 - 2016

·         Planurile de acţiune ale catedrelor.

·         Rapoarte ale comisiilor metodice

·         Fişe de autoevaluare

·         PV ale întâlnirilor  cu părinţii organizate de şcoală şi conform orarului stabilit împreună cu elevii şi părinţii

·         Rezultate chestionare elevi / părinţi / parteneri

17.09. 2013

 

 

 

 

Semestrial

2.9  rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15)

·         Managementul  va asigura fiecărui membru a personalului  posibilităţi de înţelegerea rolurilor, responsabilităţilor şi răspunderilor, prin:

-          RI, organigrama

-          Elaborarea PAS, Planul de acţiune al CEAC

-       Plan de acţiune catedre

-          Elaborarea fişei postului pentru tot personalul

 

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

-       CA

-       CEAC

-       R.c.m.

 

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul de acţiune al CEAC

·         Planul operaţional pentru 2013 - 2014

·         Planurile manageriale semestriale

·         Planurile de acţiune ale catedrelor

·         RI, organigrama

·         Fişele posturilor pentru tot personalul

 

2.10. informaţii despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat

2.20        informaţiile şi sistemele de înregistrare sunt exacte, actualizate stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pregătite pentru monitorizare şi revizuite periodic (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale)

2.22 informaţiile legate de elevi, realizările acestora, rezultatele învăţării, certificare şi calificări sunt înregistrate, acreditate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare

·         Înregistrarea şi păstrarea informaţiilor se va face conform legislaţiei şi normativelor în vigoare şi va fi revizuită în mod regulat.

-          Specificarea surselor de informare în toate materialele de proiectare, planificare şi raportare

-          Prelucrarea informaţiilor cu ajutorul PC şi a softurilor specializate (grafice, tabele, rapoarte ale bazelor de date, AEL ş.a.)

-          Dosare şi mape ale catedrelor şi cadrelor didactice, pentru păstrarea documentelor specifice

-          Păstrarea documentelor oficiale de către serviciile secretariat şi contabilitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia şi normativele în vigoare (dosare, arhivă ).

-          Revizuirea anuală sau/şi semestrială a documentelor de proiectare şi planificare (ex: PAS 2013 - 2016, Planul de acţiune al CEAC 2013 - 2014, Planurile manageriale anuale şi semestriale, planurile de activitate ale comisiilor metodice, planul de activităţi extracurriculare, Planul de acţiune al Şcolii pentru educaţia incluzivă ş.a.

-          Echipa managerială

-       Coordonator CEAC

-       CA

-       CEAC

-       R.c.m

- serviciile secretariat şi contabilitate

·         Materialele de proiectare, planificare şi raportare.

·         Dosare şi mape ale catedrelor şi cadrelor didactice, pentru păstrarea documentelor specifice

·         Documentele oficiale aflate la serviciile secretariat, contabilitate, arhivă.

·         Păstrarea documentelor de gestiune şi înmagazinare de administrator

( contabilitate)

·         Documente inspecţii tematice ale ISJ, Curţii de Conturi, Direcţiei Sanitare Judeţene, Direcţiei Judeţene de Protecţie a Muncii, Corpului de Pompieri, Jandarmeriei şi Poliţiei ş.a.

- permanent / periodic, conform situaţiei concrete

2.12.se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi

2.14          se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare

2.15          se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară)

·         Asigurarea comunicării externe – cu partenerii economici şi sociali, autorităţile locale, şcolile generale şi liceele din localitate, şcolile rurale  monitorizate astfel încât să constituie unul dintre punctele tari ale şcolii:

-          Încheierea protocoalelor şi convenţiilor de colaborare cu partenerii economici şi sociali.

-          Organizarea lectoratelor şi şedinţelor cu părinţii

-          Activităţi organizate în parteneriat, la nivel local, regional, naţional şi european.

-          Participarea reprezentanţilor partenerilor la activităţi de formare organizate în şcoală

-          Elaborare, administrare -  chestionare adresate partenerilor economici şi educaţionali

-          Organizarea "Bursei locurilor de muncă" pentru absolvenţii şcolii

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

-       CA

-       CEAC

Consilierul educativ

-       R.c.m.

·         Protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali

·         PV lectorate şi şedinţe cu părinţii

·         Înregistrări - activităţi organizate în parteneriat, la nivel local, regional, naţional şi european

·         Chestionare adresate partenerilor economici şi educaţionali

·         Rapoarte de monitorizare şi evaluare în Consiliul de Administraţie, trimise la parteneri

·         Programe de desfăşurare a activităţilor, pliante, invitaţii, fluturaşi ş.a.

 

-       octombrie 2013

 

-conform graficelor de planificare a activităţilor

 

 

- semestrial

2.16  proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la dezvoltarea participării la programele de învăţare şi ale ocupării forţei de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european

·         Proiectarea şi organizarea unor activităţi eficiente în cadrul proiectelor de parteneriat, alegerea unor programe de învăţare adecvate vor urmări creşterea procentului de absolvenţi care continuă studiile într-o formă superioară de învăţământ şi al celor integraţi profesional; se vor derula programe/acţiuni ca:

-          Programe de formare pentru personalul şcolii

-          Acţiunea "Bursei locurilor de muncă" pentru absolvenţii şcolii

-          Festivalul şanselor tale

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

-       CA

-       CP

-       CEAC

-       R.c.m.

·         Programe de formare/proiecte şi documente ce atestă  derularea lor.

·         Programe de desfăşurare a activităţilor, pliante, invitaţii, fluturaşi

·         Fişe opţiuni elevi/clase - pachete discipline opţionale (CDL, CDS).

·         Statistică - numărul de absolvenţi studenţi şi angajaţi ( înregistrări ale diriginţilor, baza de date ale AJOFM şi a agenţilor locali )

Aprilie 2014

 

Octombrie 2013

2.17. membrii conducerii şi ai personalului folosesc în mod sistematic sistemele de informaţii în planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor

·                     Analizarea informaţiilor în vederea planificării, dezvoltării şi implementării strategiilor în scopul elaborării proiectelor, planurilor de acţiune, planurilor operaţionale, planurilor manageriale, planurilor de îmbunătăţir:

-       Constituirea echipelor de lucru pentru elaborarea materialelor de planificare, dezvoltare şi implementare a strategiilor.

-       Analiza activităţii din şcoală, semestrial şi anual.

-       Efectuarea de sondaje de opinie şi administrarea de chestionare.

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

-       CA

-       CEAC

 

·         PV ale CA de constituire a echipelor.

·         Rapoarte şi analize semestriale şi anuale referitoare la întreaga activitate din unitate.

·         Procese - verbale tematice ale şedinţelor de Consiliu de Administraţie, Consiliu profesoral, catedrelor, comisiilor

·         Chestionare,sondaje

- octombrie 2013

- după perioadele de monitorizare

- anual

2.18          sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic

2.21        informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic

·                     Colectarea în mod regulat din PRAI, PLAI, site-ul MECTS corespondenţa cu ISJ, Monitorul Oficial al României şi prin reţeaua de parteneriate a şcolii a informaţiilor despre variabilele importante privind evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic.

-       Echipa managerială

-       Coordonator CEAC

-       CA

-       CEAC

·         PRAI

·         PLAI

·         PAS 2013 - 2014

·         Corespondenţa cu ISJ Botoşani

- Termene stabilite pentru elaborarea PAS

2.19. există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante

·         Diversificarea, îmbunătăţirea continuă şi organizarea  eficientă a sistemului de informare a factorilor interesaţi interni şi externi.

-          Încheierea protocoalelor şi convenţiilor de colaborare cu partenerii economici şi sociali.

-          Cooptarea reprezentanţilor elevilor şi părinţilor în Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Asigurarea Calităţii precum şi în Consiliul reprezentativ al elevilor respectiv Asociaţia Comitetului de Părinţi. 

-          Participarea reprezentanţilor agenţilor economici parteneri, la activităţi de formare, împreună cu cadre didactice din unitate.

-          Avizarea Curriculum-ului în Dezvoltare Locală de către Comitetul local de dezvoltare a Parteneriatului Social .

-          Organizarea  acţiunii "Ziua Porţilor Deschise".

-          Participarea la „ Târgul liceelor”

-          Desfăşurarea de acţiuni de popularizare în comunitatea locală: în presa locală, echipe de informare în şcolile generale.

 

 

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

-       CA

-       CEAC

- Comisia pentru curriculum

-  Echipa de popularizare

 

·          Protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali

·         PV Consiliul de Administraţie

·         CDL

·         Aviziere, pliante promoţionale, articole de presă, materiale de prezentare din broşuri informative editate de ISJ, prezentările electronice susţinute la cercurile metodice, pagina Web a şcolii

·         Corespondenţă şcoală - familie şi şcoală comunitate locală

·         Cabinetul de documentare şi informare din şcoală

decembrie 2013

Aprilie 2014

2.23.dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil

·                     Managementul financiar trebuie să se caracterizeze prin responsabilitate şi eficienţă în dezvoltarea serviciilor furnizate elevilor:

-       Monitorizarea şi avizarea atentă, din partea conducerii, a balanţei de venituri şi cheltuieli

-       Raportare periodică a exerciţiului bugetar în Consiliul de Administraţie, Consiliu Profesoral, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

-          Echipa managerială

 

-       CA

-       CEAC

- serviciul contabilitate

 

·         PV din Consiliul de Administraţie, Consiliu Profesoral, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor cu raportarea periodică a exerciţiului bugetar

Conform planificării

2.24.există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar)

 

·         Efectuarea de audituri financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi legale; eficientizarea activităţii de contabilitate.

·         Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către serviciul contabilitate,   avizarea de către Consiliul de Administraţie şi aprobarea de către Consiliul Local.

-          Echipa managerială

 

-       CA

-       CEAC

- serviciul contabilitate

·         Buget de venituri şi cheltuieli vizat de către Consiliul de Administraţie şi aprobat de către Consiliul Local

·         Rapoarte şi procese - verbale ale evaluărilor externe şi controalelor tematice, realizate de către organele acreditate

Conform termenului de elaborare

2.25cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în schimbul banilor

2.26  priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile de planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT

·         Cheltuielile şi utilizarea fondurilor financiare se vor planifica astfel încât să   se realizează ţintele strategice şi  priorităţile din PAS 2013 -2016

-          Întocmirea referatelor de necesitate,  pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, însoţite de oferte de preţuri şi performanţe

-          Emiterea de note interne

-          Echipa managerială

 

-       CA

-       CEAC

- serviciul contabilitate

·         Referate de necesitate, avizate de conducere, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii

·         Oferte de preţuri şi performanţe pentru achiziţiile de bunuri şi servicii

·         Rapoartele contabilului şef în CA

·         Raportul directorului în CP

·         Note interne

An şcolar

2013-2014

2.27  actorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate

·         Toţi membrii personalului trebuie informaţi şi consultaţi  pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a fondurilor bugetare şi extrabugetare.

-          Consultări şi dezbateri tematice în catedre, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Reprezentativ al Elevilor

-          Întocmirea de către cadrele didactice şi nedidactice a referatelor de necesitate

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

 

CA

CP

CEAC

r.c.m.

serviciul contabilitate

 Elevii

Părinţii elevilor

·         PV:  CA, CP, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Reprezentativ al Elevilor

·         Rapoarte şi referate de necesitate, întocmite de cadrele didactice şi nedidactice

-          periodic

·         Toţi membrii personalului vor fi informaţi şi consultaţi  pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a fondurilor bugetare şi extrabugetare.

-          Programe de sprijin financiar pentru elevi (burse, premii, sprijin ocazional) şi "Bani de liceu"

-          Sprijin material şi financiar acordat personalului şi elevilor pentru rezolvarea unor situaţii deosebite

-          Echipa managerială

-          Coordonator CEAC

 

CA

CP

CEAC

RCM

Contabilitate

 

·         Programe şi documente necesare derulării

·         Metodologia de acordare a gradaţiei de merit

·         PV Consiliul de administraţie

·         Registru de evidenţă privind sprijinul material şi financiar acordat personalului şi elevilor pentru rezolvarea unor situaţii deosebite

Conform metodologiilor şi calendarelor de aplicare

                                 

 

 

 

Principiul Calităţii 3 – Managementul resurselor

 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

 

 

 

Activitatea
Coordonator
Implicare
Dovezi de realizare
Termen
de finalizare

3A SIGURANŢA MEDIULUI DE ÎNVĂŢARE

3.1.         3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC)

·         Efectuarea controlului zilnic şi periodic, de către personalul calificat al şcolii, precum şi prin verificări periodice executate de instituţii autorizate, a siguranţei, gradului de adecvare şi utilizare a resurselor şi spaţiilor de specialitate.

·         Gestionarea spaţiilor de instruire de către cadrele didactice de specialitate, diriginţi şi elevi, după caz.

·         Întocmirea graficelor de întreţinere - reparaţii curente, electrice şi mecanice, tâmplărie din şcoală, ateliere.

·         Efectuarea reparaţiilor curente, electrice şi mecanice, tâmplărie în şcoală, ateliere.

·         Întocmirea de rapoarte de necesitate pentru întreţinere, reparaţii curente, service specializat.

- Echipa managerială

- Coordonator CEAC

- Membrii CA

- CEAC

- Consilierul educativ

 

·         PV predare - primire / clasă / laborator /atelier între administratorul şcolii şi diriginţi, părinţi, elevi.

·         Referate de necesitate pentru întreţinere, reparaţii curente, service specializat.

·         Registru procese- verbale de efectuare a reparaţiilor.

·         PV casări

- sept. – oct. 2013

- Conform graficelor

 

3.2  condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege, acolo unde este cazul

3.4  condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate

3.5  membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale

 

·         Derularea planului operaţional privind reducerea fenomenului violenţei

·         Politica şcolii privind siguranţa şi sănătatea resurselor fizice.

·         Obţinerea autorizaţiei sanitare (anual) din partea Direcţiei Judeţene de Protecţie a Muncii;

·         Obţinerea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă şi securitatea a muncii;

·         Efectuarea de către întreg personalul şcolii a analizelor medicale la începutul anului şcolar;

·         Verificări periodice ale stării de sănătate a elevilor, efectuate de personalul medical al cabinetului şcolar;

·         Verificarea stării de sănătate a cadrelor didactice de către medicul de medicina muncii

·         Vaccinări ale elevilor – în condiţiile prevăzute de lege

·         Prelucrarea normelor de protecţia muncii personalului şcolii şi elevilor

·         Efectuarea instructajelor de protecţia muncii pe perioada deplasării elevilor în afara unităţii şcolare (excursii, vizite, concursuri şcolare), conform procedurii elaborate

·         Derularea programului « Educaţia pentru sănătate a elevilor şi personalului şcolii »

 - Echipa managerială

 

 

- Consiliul de adm.  (CA)

- CEAC

- Resp. PSI

- Responsabili programe

- CSSM

·         Planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei

·         Autorizare sanitară şi din partea Direcţiei Judeţene de Protecţie a Muncii – anual

·         Autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă şi securitatea a muncii - anual

·         Analize medicale pentru întregul personal al şcolii - anual

·         Cabinet medical şcolar funcţional

·         Verificări periodice ale stării de sănătate a elevilor, efectuate de personalul medical al cabinetului şcolar

·         Fişe de protecţie a muncii pentru personal şi pentru elevii care efectuează practică

·         Afişe şi avertizări referitoare la normele de tehnică a securităţii muncii, generale şi specifice spaţiului de instruire, echipamentelor şi instalaţiilor în funcţiune – oriunde e necesar

·         Fişe şi instructaje de protecţia muncii pe teritoriul şcolii (PV)

·         Instructaje de protecţia muncii pe perioada deplasării elevilor în afara unităţii şcolare(excursii, vizite, concursuri şcolare)

septembrie 2013

iunie 2014

3.3  există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate

·         Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale.

·          Elaborarea instrucţiunilor de utilizare şi funcţionare şi pentru echipamentele, instalaţiile şi aparatele în funcţiune din şcoală care nu au sau sunt neclare, incomplete.

·         Efectuarea instructajelor iniţiale şi periodice de protecţie a muncii elevilor şi personalului şcolii.

 

- Echipa managerială

- Coord. CEAC

Membrii CA

Membrii CEAC

Resp. PM

RCM

·         Afişe şi avertizări referitoare la normele de tehnică a securităţii muncii, generale şi specifice spaţiului de instruire, echipamentelor şi instalaţiilor în funcţiune – oriunde e necesar.

·         Echipamente de instruire, în laboratoare şi ateliere, PC, multimedia, birotică, înregistrare.

·         Instrucţiuni clare de utilizare pentru toate echipamentele şi aparatele folosite de elevi.

- permanent

 

 

 

- septembrie 2013

 

- periodic

3B RESURSE FIZICE

3.7. spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională

·         Utilizarea de către toate cadrele didactice a metodele, resurselor  şi sarcinilor de predare şi formare, adaptate la nevoile elevilor şi la stilurile individuale de învăţare, în concordanţă cu cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiile calificărilor.

·         Integrarea strategiilor de învăţare:

-    diferenţiată, în acelaşi colectiv, pe grupe de lucru cu nevoi şi posibităţi similare;

-    individuală, centrată pe elev, prin aplicarea metodelor şi tehnicilor asociate acesteia;

-    pe grupe de elevi – tutori şi asistaţi;

-    prin aplicaţii practice şi experimentale;

-    prin analiza comparativă a rezultatelor obţinute la diverse evaluări, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi negative şi valorificarea capacităţii de autoevaluare şi interevaluare a elevilor etc.

·         Implementarea metodelor non-formale de învăţare prin:

-    vizite – de studiu, tematice, de informare şi documentare, de lucru;

-    realizarea de proiecte de grup, pe diverse domenii de interes;

-    participarea la concursuri şi simpozioane diverse etc.

·         Elaborarea programelor de consultaţii şi meditaţii - pentru elevii cu ritm lent /rapid de învăţare, pentru pregătirea examenelor finale, pentru pregătirea concursurilor şcolare

·         Elaborarea ofertei de discipline opţionale din cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii şi Curricumului Diferenţiat  şi analiza /aprobarea anual în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

- Echipa managerială

- Coord. CEAC

 

CA

CEAC

RCM

·         Materiale de prezentare şi formare a cadrelor didactice în legătură cu metodele didactice moderne

·         Chestionare de identificare a stilurilor de învăţare - aplicate la toate clasele

·         Program de consultaţii şi meditaţii - pentru elevii cu ritm lent  /rapid de învăţare, pentru pregătirea examenelor finale, pentru pregătirea concursurilor şcolare

·         Oferta de discipline opţionale din cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii şi Curricumului Diferenţiat - analizată şi aprobată anual în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

·         Disciplinele opţionale au programe şcolare avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean

Modulele de Curriculum în Dezvoltare Locală sunt avizate de CLDPS Botoşani

·         Opţiunile elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii - formulate anual şi analizate, în vederea adaptării ofertei de discipline la nevoile şi interesele lor.

·         Chestionare elevi

Ianuarie-Iunie 2014

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat

 

·         Toate spaţiile şcolare au dotări specifice, adecvate instruirii în general şi celei de specialitate.

 

 

 

- Echipa managerială

- Coordonator CEAC

CA

CEAC

RCM

 

 

·         Spaţii de instruire cu caracter general (săli de clasă) sunt amenajate şi dotate cu mobilier modular

·         Laboratoare (biologie, chimie, fizică) şi cabinete (limba română, limbi moderne, istorie, geografie, matematică ) de cultură generală sunt dotate cu mobilier modern şi dotări corespunzătoare standardelor, inclusiv calculator + imprimantă şi pupitru

·         Laboratoare şi cabinete tehnice corespund standardelor, inclusiv calculator + imprimantă şi pupitru

·         Laboratoare IT (3)

Decembrie 2013

Iunie 2014

3.9  elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor

  • Semnalarea corespunzătoare, vizibilă a turor spaţiilor, clădirilor şi echipamentelor, pentru a fi uşor de localizat.
  • Elaborarea / oferirea anuală a fişei de inducţie pentru facilitarea accesului tuturor elevilor

 

- Echipa managerială

- Coord. CEAC

 

CA

CEAC

 

 

·         Căi de acces şi intrări pentru elevi şi cadre didactice

·         Există amenajări pentru elevi cu handicap locomotor

·         Etichete pentru toate spaţiile de instruire

·         Planuri de evacuare - afişate pe holuri

septembrie 2013

3.11revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind un mediu de învăţare îmbunătăţit

·         Consultarea anuală a elevilor şi părinţilor asupra necesităţilor de îmbunătăţire a mediului de învăţare:

·         Administrarea de chestionare, sondaje de opinie elevilor şi părinţilor.

·         Analiza răspunsurilor în Consiliul de Administraţie / Consiliul Profesoral, după caz, cu adoptarea măsurilor adecvate

·         Responsabilizarea / implicarea elevilor şi părinţilor în amenajare / menţinerea în stare bună a spaţiilor de lucru

- Echipa managerială

- Coord. CEAC

 

-          CA

-          CP

-          CEAC

-          Elevii

-          Părinţii elevilor

 

·      Chestionare şi sondaje de opinie - aplicate elevilor şi părinţilor

·      Procese verbale CA, CP

·      Tabele semnate / clase

ianuarie 2014

iunie 2014

3.12  există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil

·         Asigurarea procesului de predare – învăţare şi formare profesională  cu tehnologii de vârf  prin dotările şcolii şi parteneriate cu agenţii economici.

·         Încheierea protocoalelor de colaborare şi parteneriat cu agenţii economici locali

·         Monitorizarea practicii elevilor în producţie.

·         Utilizarea Internetului de către toate cadrele didactice - sursă de informare

- Echipa managerială

- Resp. CEAC

 

CA

CEAC

RCM

tehnic

·         Acces gratuit la Internet pentru toate cadrele didactice

·         Protocoale de colaborare şi parteneriat cu agenţii economici locali

·         Vizite didactice la diverşi agenţi economici

·         PV - comisii metodice tehnice

Ianuarie 2014

Iunie 2014

3C MANAGEMENTUL PERSONALULUI

3.13personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională

·         Competenţele  şcolii de recrutare a personalului implicat în furnizarea şi evaluarea programelor de învăţare sunt limitate (prin metodologii ale MECTS), putând opta doar pentru ocuparea posturile vacante pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar.

- ISJ Botoşani

- Echipa managerială

 

 

CA

CEAC

 

·         Procese verbale CA

·         Documente ce atestă organizarea şi desfăşurarea concursului / interviului pentru ocuparea posturile vacante pentru personalul nedidactic/didactic auxiliar.

 

·         Organizarea concursului/interviului, pe baza legislaţiei, pentru ocuparea posturile vacante pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar.

 

 

 

septembrie 2013

mai 2014

3.14  toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare

·         Solicitarea IŞJ Botoşani pentru încadrarea corespunzătoare cu personal didactic şi ocuparea posturile vacante pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar,  pe baza legislaţiei în vigoare şi susţinerea  concursului / interviului.

 

- ISJ Botoşani

-Echipa managerială

- Coord.CEAC

 

-          CA

-          CEAC

 

 

·         Angajarea cadrelor didactice conform legislaţiei în vigoare

·         Restrângerile de activitate pentru cadrele didactice - cu respectarea legislaţiei şi metodologiei specifice

·         Cadrele didactice sunt repartizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani

·         Pe posturile vacante pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar, unitatea angajează pe baza legislaţiei în vigoare şi susţinerea  concursului/ interviului

 

3.15toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9)

·         Funcţionarea  eficientă a organizaţiei se va asigura respectând legislaţia şi actele normative în vigoare şi prin recunoaşterea documentelor elaborate de şcoală care definesc poziţiile de autoritate.

·         Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară care să cuprindă organigrama unităţii şcolare.

·         Elaborarea :

-                      listelor de atribuţii ale membrilor CA

-                      fişele postului pentru tot personalul

-      decizii pentru responsabilii comisiilor, echipelor, diriginţi.

- Echipa managerială

- Coord. CEAC

 

-          CA

-          CEAC

 

·         Diagrama funcţionării unităţii - anual

·         Fişa postului pentru toate funcţiile didactice şi nedidactice

·         Note de serviciu clare - pentru atribuţii şi responsabilităţi suplimentare

·         Echipe de programe sau proiecte

septembrie 2013

3.16performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient prin sisteme de recunoaştere şi revizuire care au ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire

·         Monitorizarea şi evaluarea performanţelor membrilor personalului trebuie proiectată riguros, desfăşurată continuu, pe baza unor indicatori şi criterii de performanţă cunoscute şi însuşite de toţi.

·         Elaborarea şi derularea programelor semestriale de monitorizare.

·         Elaborarea graficelor de efectuare a inspecţiilor curente şi speciale, asistenţelor şi interasistenţelor cu participarea conducerii, responsabililor de catedre, metodiştilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani din unitate

·         Realizarea rapoartelor de analiză a activităţii la nivelul catedrelor şi şcolii -semestrial, anual ( discutate şi aprobate în consiliul profesoral )

·         Completarea fişelor de autoevaluare / de apreciere a activităţii - anuale, prezentate, discutate şi aprobate în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

-          Echipa managerială

-          Coord. CEAC

-          CA

-          CP

-          R.c.m.

·         Grafic de monitorizare a activităţii didactice a personalului, pe catedre – semestrial

·         Programe semestriale de monitorizare

·         Fişe de asistenţe şi interasistenţe

·         PV ale Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral cu aprecierea  activităţii anuale.

·         Rapoarte de analiză a activităţii la nivelul catedrelor şi şcolii - semestriale, anuale (discutate şi aprobate în consiliul Profesoral )

Conform graficelor

3.17se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale

·         Armonizarea nevoilor organizaţiei,echipelor şi persoanelor individuale prin asumarea aceleiaşi misiuni , prin împărtăşirea  şi promovarea valorilor organizaţiei.

·         PAS 2013- 2016

·         Elaborarea şi diseminarea planului  managerial - anual, semestrial

·         Elaborarea şi diseminarea planului managerial al catedrelor

·         Elaborarea şi diseminarea planului de acţiune al şcolii pentru Asigurarea Calităţii

·         Elaborarea, administrarea şi interpretarea chestionarelor şi sondajelor de opinie - elevi, părinţi, cadre didactice şi nedidactice

·         Elaborarea şi diseminarea ofertei de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii

·         Cooptarea în Consiliul de administraţie, Consiliul Reprezentativ al părinţilor, Consiliul Reprezentativ al Elevilor de membri reprezentanţi ai partenerilor economici (conform metodologiei)

·         Stabilirea unor criterii de performanţă pe baza cărora să se acorde sprijin material pentru elevi.

-          Echipa managerială

-          Coord. CEAC

-          CA

-          CEAC

Consilierul

          educativ

-          R.c.m.

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul  managerial - anual, semestrial

·         Planul  managerial al catedrelor

·         Planul de acţiune al şcolii pentru Asigurarea Calităţii

·         Chestionare şi sondaje de opinie - elevi, părinţi, cadre didactice şi nedidactice

·         Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii

·         Reprezentanţi ai partenerilor economici, administraţiei locale în Consiliul de administraţie, Consiliul Reprezentativ al părinţilor, Consiliul Reprezentativ al Elevilor

·         Alte forme de sprijin material pentru elevi.

martie 2014

3.18conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund nevoilor acestora

·         Promovarea şi practicarea de către management a unei politici de prevenire a conflictelor şi sprijinire a personalului, elevilor şi părinţilor pentru rezolvarea problemelor personale.

·         Elaborarea, administrarea şi interpretarea chestionarelor şi sondajelor de opinie - elevi, părinţi, cadre didactice şi nedidactice

·         Discuţii şi dezbateri constructive, adoptarea de soluţii de mediere şi înţelegere, în şedinţele de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

-          Echipa managerială

-          Coord. CEAC

-          CA

-          CP

-          CEAC

      Consilierul

        educativ

-          R.c.m.

·         Chestionare şi sondaje de opinie - elevi, părinţi, cadre didactice şi nedidactice

·         Discuţii şi dezbateri în şedinţele de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

·         Adoptarea de soluţii de mediere şi înţelegere

 

 

 

 

 

 permanent

3D DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

3.19  politicile de dezvoltare a personalului cuprind prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă

·         Elaborarea şi derularea programului de formare continuă şi dezvoltare profesională va viza:

-          Politici adecvate pentru consilierea, sprijinirea şi formarea prin programe speciale a membrilor nou veniţi în şcoală;

-          Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului şcolii trebuie să fie o prioritate.

- Echipa managerială

- Resp. CEAC

- CA

- CEAC

- Resp. Form. continuă

·         PRAI şi PLAI

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul  managerial - anual, semestrial

·         Planul  managerial al catedrelor

·         Stagii şi cursuri de formare interne, externe

-          oct. 2013

-          semestrial

 

-          Cf. grafic. de desf. a activităţilor

      3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări

·         Managementul  va sprijini politicile programului de formare şi dezvoltare continuă a personalului şcolii privind consilierea, sprijinirea şi formarea prin programe speciale a cadrelor didactice necalificate.

 

- Echipa managerială

- Resp. CEAC

- CA

- CEAC

- Resp. Form. continuă

·         Toate cadrele didactice din şcoală sunt calificate

·         Formare şi dezvoltare profesională continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar - prin programe guvernamentale,  prin perfecţionare metodică, psihopedagogică şi de specialitate (în instituţii acreditate)

-          Cf. grafic. de desf. a activităţilor

3.21  dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici

      3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; rezultatele lucrărilor/cercetării                su sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al calităţii

3.27   cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii

·         Managementul  va urmări creşterea performanţei profesionale a fiecărui cadru didactic prin participarea motivantă la acţiunile programului de formarea continuă şi dezvoltarea profesională, astfel încât întreg colectivul şcolii să fie  bine pregătit profesional şi apreciat  de elevi, părinţi, comunitatea locală, observatori externi.

 

 

 

- Echipa managerială

- Resp. CEAC

- CA

- CEAC

- Resp. Form. continuă

·         PRAI şi PLAI

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul  managerial - anual, semestrial

·         Planul  managerial al catedrelor

·         Adaptarea mai rapidă la modificările curriculare şi la modernizarea metodicii didactice

·         Grafice de progres al elevilor (Intrare/ieşire)

Iunie 2014

3.22datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului

·         Analizarea ratei de retenţie şi a ratei de succes a elevilor  pentru identificarea punctelor slabe şi a unor nevoi de formare a personalului  şi propunerea unor teme care să sprijine formarea şi dezvoltarea personalului în:

- PAS 2013 - 2016

- Planul  managerial - anual, semestrial

- Planul  managerial al catedrelor

- Programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului

 

-          Echipa managerială

-          Coord. CEAC

CA

CEAC

CPPESE
RCM

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul  managerial - anual, semestrial

·         Planul  managerial al catedrelor

·         Analizele semestriale şi anuale ale activităţii şcolii şi ale activităţii didactice

·         Fişe de autoevaluare / de apreciere a activităţii - anuale, prezentate, discutate şi aprobate în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

·         Rapoarte de analiză a activităţii la nivelul catedrelor şi şcolii - semestriale, anuale

Programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului

 Semestrial

 

Anual, conform grilei de evaluare a cadrelor didactice

3.23toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor

 

 

·         Aducerea la cunoştinţă, multiplicarea, înregistrarea pe suport magnetic şi punerea la dispoziţie în bibliotecă şi în CDI, dezbaterea în CP, CA, şedinţele comisiilor metodice a tuturor documentelor interne şi externe în vigoare, privind sarcinile şi obiectivele membrilor personalului .

 

- Echipa managerială

- Resp. CEAC

CA

CP

CEAC

 

·         PAS 2013 - 2016

·         Planul  managerial - anual, semestrial

·         Planul  managerial al catedrelor

·         Fişa postului pentru toate funcţiile didactice şi nedidactice

·         Note de serviciu clare - pentru atribuţii şi responsabilităţi suplimentare

·         Fişe de autoevaluare  / de apreciere a activităţii

Cf. graf. de desfăşurare a activităţilor CA, CP, CEAC, com. metodice

3.24sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii

 

- Echipa managerială

CA

CP

-          Stagii specifice şi cursuri de formare şi perfecţionare

 

3.25cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare

 

·         Asigurarea unui nivel ridicat şi eficient a proceselor de predare, învăţare şi evaluare, reflectat în rezultatele, progresul constant şi performanţele elevilor, este realizat prin actualizarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor tehnice a cadrelor didactice, prin:

·                     Perfecţionarea periodică şi prin grade didactice;

·                     Participarea la programe de formare organizate în şcoală sau de furnizori de formare externi.

- Echipa managerială

CA

CP

·         Mapele şi portofoliile cadrelor didactice

·         Fişele de formare continuă a cadrelor didactice

Cf. graf. de desfăşurare a activităţilor CA, CP, CEAC, com. metodice

                                                   

 

Principiul Calităţii 4 –Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare

 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.

 

 

 

 

 

Activitatea
Coordonator
Implicare
Dovezi de realizare
Termen
de finalizare

 

 

4A PROIECTAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢARE

 

4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi feedback-ul primit de la factorii interesaţi conturează viitoarele îmbunătăţiri

 

 

Documentele de analiză, diagnoză, proiectare, planificare urmăresc satisfacerea nevoilor, intereselor şi caracteristicilor factorilor interesaţi:

    Elaborarea PAS 2013- 2016

    Elaborarea planului  managerial - anual, semestrial

    Elaborarea planului managerial al catedrelor

    Stabilirea / analizarea ofertei de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi Curriculum Diferenţiat şi aprobarea în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

    Elaborarea " fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii - în vederea adaptării ofertei de discipline la nevoile şi interesele lor

    Elaborarea "fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare, pe domenii şi calificări

    Realizarea anuală a unei sinteze privind nevoile şi interesele factorilor interesaţi (elevi, angajatori, comunitate)

    Elaborarea chestionarelor şi sondajelor de opinie - pentru elevi, părinţi, parteneri sociali

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    Comisia de curriculum

 

    PAS 2013 - 2016

    Planul  managerial - anual, semestrial

    Planul  managerial al catedrelor

    Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi Curriculum Diferenţiat

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare pe domenii şi calificări

    Chestionare şi sondaje de opinie - pentru elevi, părinţi, parteneri sociali

 

    semestrial

    anual

 

 

 Programele de învăţare propuse răspund cerinţelor identificate, existând dovezi de aprobare  pentru toate programele derulate.

    Proiectarea Planurilor de şcolarizare în concordanţă cu CLDPS şi agenţii economici şi avizarea lor de MECTS

    Comisia pentru curriculum va verifica ca la fiecare comisie metodică să se utilizeze curriculum-urile în vigoare stabilite de MECTS şi cele avizate la nivel local (CDL, CDS)

    Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi CDL  va fi analizată şi aprobată în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani

    Modulele din Curriculum în Dezvoltare Locală vor fi avizate de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Botoşani

    Elaborarea "fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii - în vederea adaptării ofertei de discipline la nevoile şi interesele lor

    Elaborarea "fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare, pe domenii şi calificări

    Elaborarea chestionarelor şi sondajelor de opinie - pentru elevi, părinţi, parteneri sociali

 

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    Comisia de curriculum

    CLDPS

 

    Curriculum-urile şi programele de învăţare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

    Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi CDL-aprobate şi vizate 

    Modulele din Curriculum în Dezvoltare Locală - avizate de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Botoşani

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare pe domenii şi calificări

    Planul de şcolarizare avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, aprobat în CLDPS şi avizat de MECTS

    Chestionare şi sondaje de opinie - pentru elevi, părinţi, parteneri sociali

    semestrial

    anual

 

4.2.programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora

 

 

Deviza şcolii este:”elevul trebuie să se simtă la şcoală mai bine decât oriunde” va fi îndeplinită prin:

    Elaborarea chestionarelor şi sondajelor de opinie - pentru elevi

    Elaborarea " fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii - în vederea adaptării ofertei de discipline la nevoile şi interesele lor

    Elaborarea " fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare, pe domenii şi calificări

    Încheierea contractelor individuale de învăţare

    Planurile de şcolarizare  anuale (restructurarea profilelor şi specializărilor/ calificărilor)

    Organizarea examenelor de diferenţe

    Derularea programului „Performanţe”

    Elaborarea programului activităţilor extracurriculare

    Negocierea cu partenerii economici angajatori a unui program de lucru care să permită frecventarea cursurilor (la seral) de către elevii angajaţi

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    R.c.m.

    Resp. pr. "Performanţe"

    Deviza şcolii

    Chestionare şi sondaje de opinie - pentru elevi

    Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi Curriculum Diferenţiat

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare pe domenii şi calificări

    Contracte individuale de învăţare

    Planurile de şcolarizare  anuale

    Examene de diferenţe

    Programul „Performanţe”

    Programul activităţilor extracurriculare

    anual

 

4.3.programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse

 

 

Politica de egalitate a şanselor şi de incluziune este promovată de şcoală şi îndeplinită prin:

    Proiectarea şi desfăşurarea unor programe de sprijin pentru: elevii proveniţi din familii defavorizate, elevii cu nevoi speciale, elevii cu dificultăţi de învăţare (conform proiectului şcolii “Susţinerea elevilor proveniţi din medii defavorizate” şi Programului de educaţie inclusivă).

    Amenajarea şi dotarea unui Centru de învăţare pentru elevii cu CES şi pentru cei din familii defavorizate

    Organizarea lunară a unor acţiuni de consiliere a părinţilor elevilor cu tendinţă de abandon şcolar  şi pentru cei ai elevilor cu CES.

    Acordarea de sprijin material elevilor proveniţi din medii defavorizate pentru procurarea manualelor (nivel 2 şi 3) şi continuarea studiilor la Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani ( multiplicare manuale, burse de la partenerii economici, sprijin financiar din partea Asociaţiei Comitetului de Părinţi şi a partenerilor economici, scăderea costurilor cazării în internatul şcolii).

    Multiplicarea manualelor de specialitate

    Proiectarea şi desfăşurarea „Planului de Acţiune al Şcolii pentru elevii cu CES 2012-2013

    Negocierea cu partenerii economici angajatori a unui program de lucru care să permită frecventarea cursurilor (la seral) de către elevii angajaţi

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    Consil. educativ

    Psiholog

 

 

    Planul de Acţiune al Şcolii pentru elevii cu CES 2012-2013”

    Centru de învăţare pentru elevii cu CES şi pentru cei din familii defavorizate

    Procese - verbale de la acţiuni de consiliere a părinţilor elevilor cu tendinţă de abandon şcolar  şi pentru cei ai elevilor cu CES

    Chestionare şi sondaje de opinie - pentru elevi, părinţi, parteneri sociali

    Procentul elevilor proveniţi din mediul rural (număr elevi din internat)

    Clase de învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă la liceu şi SAM

    Progresul elevilor (grafice anuale)

    Inserţia socioprofesională a absolvenţilor

 

    Lunar

    anual

    cf planif. acţiuni

 

4.4.programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice

 

 

    Progresul realizat pe parcursul şcolarităţii este oglindit de procentul

elevilor admişi în forme superioare de învăţământ şi de inserţia socioprofesională a acestora prin:

    Modulele din Curriculum - ul în Dezvoltare Locală se bazează pe competenţe pentru abilităţi cheie şi tehnice

    Activităţile didactice se desfăşoare pe baza Standardelor de pregătire profesională şi a Curriculumului unde sunt precizate clar tipurile de activităţi de învăţare recomandate / impuse

    Auxiliarele curriculare şi manualele includ activităţi diferenţiate de învăţare:

-    Derularea proiectelor şi programelor:

-    Programul de incluziune a elevilor în situaţii de risc

-    Programe de recuperare a materiei pentru elevi

-    Programul „Parteneriate”

-    Programul „Performanţe”

    Înregistrarea progresului elevilor

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    Resp. pr.

    R.c.m.

 

 

    Modulele CDL

    Standardele de pregătire profesională

    Curriculum

    Auxiliarele curriculare şi manualele

    Programul „Parteneriate”

    Programul „Performanţe”

    Grafice de progres -  anuale

    anual

 

4.5.programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării

 

 

Este asigurată eficienţa activităţilor de evaluare formativă şi sumativă şi este asigurată  monitorizarea învăţării:

    În Standardele de Pregătire profesională şi în Curriculum - uri sunt precizate clar tipurile de probe de evaluare recomandate / impuse

    Auxiliarele curriculare şi manualele includ metode şi teste de evaluare formativă şi sumativă diverse, precum şi fişe de înregistrare şi monitorizare a progresului elevilor

    În Standardele de Pregătire profesională şi în Curriculum - uri sunt precizate clar criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate a acestora şi modul în care se pot asocia probele de evaluare specifice

    Standardele de Pregătire profesională şi Curriculum - urile sunt revizuite anual şi supuse validări, pe perioade determinate

    Programele şcolare din Curriculum la Decizia Şcolii sunt actualizate / revizuite anual

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    R.c.m.

 

 

 

    SPP

    Curriculum-ul şcolar

    Auxiliarele curriculare şi manualele

    CDS actualizate / revizuite anual

Conform planificării

 

4.6. programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite regulat

 

 

Evaluarea sumativă se face conform criteriilor şi metodelor de evaluare şi sunt adecvate scopului:

    În Standardele de Pregătire profesională şi în Curriculum-uri sunt precizate clar tipurile de probe de evaluare recomandate / impuse

    Auxiliarele curriculare şi manualele includ metode şi teste de evaluare sumativă diverse

    În Standardele de Pregătire profesională şi în Curriculum-uri sunt precizate clar criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate a acestora şi modul în care se pot asocia probele de evaluare specifice

    Standardele de Pregătire profesională şi  Curriculum - urile sunt revizuite anual şi supuse validări, pe perioade determinate

    Programele şcolare din Curriculum la Decizia Şcolii sunt actualizate / revizuite anual

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    R.c.m.

 

    SPP

    Curriculum-ul şcolar

    Auxiliarele curriculare CDS actualizate / revizuite anual

Conform planificării

 

4.7.programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor

 

 

Traseele de continuare a studiilor sunt definite prin:

 

    Standardele de pregătire profesională şi în Curriculum pentru fiecare an de studiu şi pentru fiecare nivel de calificare - pe domenii şi calificări

    Oferta curriculară a şcolii

    Prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor după absolvirea învăţământului obligatoriu

    Fişele de opţiuni

    Planul de şcolarizare aprobat

    Activităţi de orientare şi consiliere pentru carieră

    Acţiuni ca: "Ziua viitorului student"

    Bursa locurilor de muncă

    Derularea programului de parteneriat cu şcolile generale (prezentarea ofertei şcolii)

 

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CEAC

    Resp. pr. "Popularizare"

    R.c.m.

 

    Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi Curriculum Diferenţiat

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii

    Centralizator cu opţiunile elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare pe domenii şi calificări

    Metodologia de continuare a studiilor după absolvirea învăţământului obligatoriu

    Planul de şcolarizare aprobat

    PV ale activităţilor de orientare şi consiliere pentru carieră

    Materiale şi procese-verbale de la acţiunea " Ziua viitorului student" şi Bursa locurilor de muncă

    Programe de parteneriat cu şcolile generale

    anual

 

4.8. programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12)

 

 

Şcoala dispune şi aplică eficient toate procedurile legale/aprobate de răspuns la reclamaţii şi contestaţii:

    Prelucrarea / dezbaterea ROFUÎP

    Elaborarea de proceduri interne de rezolvare a contestaţiilor

    Elaborarea ROI, anual

    Respectarea regulamentelor şi metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CEAC

 

    Proceduri interne de rezolvare a contestaţiilor

·         ROFUÎP

·         RI, anual

·         Regulamente şi metodologii de organizare şi desfăşurare a examenelor

·         anual

 

4B DEZVOLTAREA ŞI REVIZUIREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢARE

 

4.9.programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene

 

 

      Programele de învăţare, din şcoală, urmăresc cu prioritate progresul elevilor şi creşterea procentului de inserţie socioprofesională a absolvenţilor în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene

    Elaborarea PAS 2016- 2016

    Elaborarea Planului operaţional 2013-2014

    Elaborarea planului  managerial al catedrelor

    Standardele de Pregătire profesională şi curriculum-urile precizează clar criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate a acestora şi modul în care se pot asocia probele de evaluare specifice

    Auxiliarele curriculare şi manualele includ indicatori de performanţă, asociaţi temelor  tratate

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CEAC

    R.c.m.

 

    PRAI şi PLAI

    PAS 2013- 2016

    Planul  managerial - anual, semestrial

    Planul  managerial al catedrelor

    Auxiliarele curriculare şi manualele

    semestrial

    anual

 

 

 

    Elaborarea ofertei de programe de învăţare este în conformitate cu PRAI şi PLAI, au definite obiective de învăţare conform SPP şi sunt revizuite anual.

    Elaborarea PAS 2013- 2016

    Elaborarea planului  managerial - anual, semestrial

    Elaborarea planului  managerial al catedrelor

    Standardele de Pregătire profesională şi curriculum-urile precizează clar criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate a acestora şi modul în care se pot asocia probele de evaluare specifice

    Auxiliarele curriculare şi manualele includ indicatori de performanţă, asociaţi temelor tratate

    Elaborare CDS şi CDL

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CEAC

    Comisia de curriculum

 

    PRAI; PLAI.

    PAS 2013 - 2016

    SPP.

    Auxiliarele curriculare şi manualele

    Planul  managerial - anual, semestrial

    Planul  managerial al catedrelor

    Programe CDS şi CLD

    anual

 

4.10.procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic

4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare

 

 

    Realizarea de analize complexe (semestriale, anuale şi pe promoţii)

    ale rezultatelor şi performanţelor obţinute de elevi

    Analiza activităţii didactice - semestrial, anual

    Realizarea graficelor de progres pe promoţii (intrare / ieşire)

    Efectuarea de studii comparative-performanţe individuale anuale / rezultate le examene finale

        Rezultatele stau la baza:

    Elaborarea PAS 2013- 2016

    Elaborarea planului  managerial - anual, semestrial

    Elaborarea planului  managerial al catedrelor

    Echipa managerială

    Coord. CEAC

    CA

    CEAC

    R.c.m.

 

Procese verbale CA, CP (analiza activităţii didactice - semestrial, anual)

    PAS 2013- 2016

    Planul  managerial - anual, semestrial

    Planul  managerial al catedrelor

    Grafice de progres pe promoţii (intrare/ieşire)

Studii comparative - performanţe individuale anuale / rezultate le examene finale

    semestrial

    anual

 

4.11.  programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire

4.12programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare

4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor

 

 

    Elaborarea de chestionare şi sondaje de opinie pentru elevi, părinţi, parteneri sociali - propuneri pentru revizuirea programelor de învăţare

    Stabilirea / analizarea ofertei de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi Curriculum Diferenţiat şi aprobarea în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral

    Elaborarea " fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii - în vederea adaptării ofertei de discipline la nevoile şi interesele lor

    Elaborarea " fişelor individuale de opţiuni" ale elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare, pe domenii şi calificări

    Actualizarea / revizuirea anuală a programele şcolare din Curriculum la Decizia Şcoli

    Echipa managerială

    CEAC

    CA

    CP

    CEAC

    R.c.m.

 

·         Chestionare şi sondaje de opinie - pentru elevi, părinţi, parteneri sociali

·         Oferta de discipline opţionale din Curriculum la Decizia Şcolii şi Curriculum Diferenţiat

·         Centralizator cu opţiunile elevilor pentru disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii

·         Centralizator cu opţiunile elevilor pentru continuarea studiilor la nivelul 2 şi 3 de calificare pe domenii şi calificări

·         Programe CDS /CDL

anual

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicate de presă

Copyright © 2018. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.