• Inregistrare
Eroare
 • Error loading feed data

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI

ASIGURAREA

CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

 

                                                              

Reactualizat 2013-2014

 

 

 

 

                                                                Autor,

                                                                                                    Prof. Ana-Maria LOGHIN

 

 


CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 Art 1.     Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii în Educaţie cuprinde norme referitoare la funcţionarea şi organizarea Comisiei în conformitate cu:

-                Legea nr 87/2006 pentru aprobarea de O.U.G. nr 75/2005, privind asigurarea calităţii, articolele 11 şi 12;

-                Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr 4925/2005;

-                Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20.12.2005

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Art 2.     Principiile calităţii:

-             Focalizarea pe elev: toate organizaţiile depind de clienţii lor şi, ca atare, trebuie să le înţeleagă nevoile curente şi de viitor, trebuie să le îndeplinească cererile şi să le depăşească aşteptările.

-             Conducerea („leadership”). Conducătorii, liderii sunt cei care asigură unitatea scopurilor şi direcţia de evoluţie a organizaţiei. Ei trebuie să creeze şi să menţină un mediu intern propice participării tuturor celor interesaţi şi realizării obiectivelor organizaţionale.

-             Implicarea oamenilor.Oamenii care funcţionează la diferitele niveluri ale organizaţiei (profesori, directori, inspectori, dar şi elevi sau părinţi) sau esenţa oricărei organizaţii şi de implicarea lor depinde modul în care îşi folosesc competenţele în beneficiul organizaţiei.

-             Abordarea managerială sistemică. Identificarea, înţelegerea şi managementul proceselor din perspectivă sistemică.

-             Îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţională trebuie să fie un obiectiv permanent.

-             Abordarea factuală a procesului decizional. Deciziile efective se bazează pe analiza datelor şi informaţiilor disponibile.

-             Relaţii reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari. O organizaţie şi furnizorii ei sunt interdependenţi iar avantajul reciproc întăreşte capacitatea instituţională de a crea valoare.

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CEAC

 

 Art 3.     Componenţa Comisiei de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie:

-                1 – 3 reprezentanţi ai corpului profesoral aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

-                1 reprezentant al părinţilor;

-                1 reprezentant al elevilor;

-                1 reprezentant al consiliului local;

 Art 4.     Cadrele didactice care vor face parte din comisie vor fi alese printr-o procedură de selecţie care cuprinde:

-                apelul către cadrele didactice din şcoală;

-                prezentarea candidaţilor în consiliul profesoral;

-                prezentarea de către fiecare candidat a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe un anumit domeniu;

-                alegerea de către consiliul profesoral, prin vot , a reprezentanţilor cadrelor didactice;

-                afişarea rezultatelor.

 Art 5.     Conducerea operativă a CEAC este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

 Art 6.     Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în unitatea de învăţământ, cu excepţia conducătorului operativ.

 Art 7.     Membrii comisiei sunt aleşi pe o perioadă de 1 – 2 ani.

 Art 8.     În cazul în care unul dintre membri comisiei nu-şi mai poate îndeplini atribuţiile, un nou membru va fi ales conform procedurii de selecţie.

 Art 9.     Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţieie şi Cercetării se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

Art 10.     Componenţa Comisiei de Asigurare a Calităţii în Educaţie a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară – Botoşani este următoarea:

-             Preşedinte: prof. Vreme Iuliana Maria – director

-             Responsabil: prof. ing. Achihăiței Mihaela Cornelia

-             membri:

-             secretar: prof. ing. Ciobanu Doina

-             prof. Loghin Ana - Maria

-             prof. Foltea Nicoleta

-             prof. Burduja Dinu-Iulian

-             reprezentant ai elevilor: Epureanu Iuliana Cătălina

-             reprezentant al Consiliului Local: Alexa Cătălin

-             reprezentant al părinţilor: Rotariu Tania


CAPITOLUL III

 

FUNCŢIONAREA CEAC

 

 

 

 1. Comisia pentru Asigurarea Calităţii a Liceului „Alexandru cel Bun”  – Botoşani este înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie.

 2. (1)   CEAC este alcătuită din membri după cum urmează:

 

 1. Conducătorul operativ a CEAC;

 2. Responsabil CEAC;

 3. Secretar CEAC;

 4. Membri CEAC;

 5. Reprezentant ai elevilor;

 6. Reprezentant al Consiliului Local;

 7. Reprezentant al părinţilor.

 

   1. CEAC îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu situat în corpul A la etajul I.

   2. CEAC îşi desfăşoară activitatea după un program stabilit la începutul fiecărui an şcolar.

   3. Persoanele nominalizate sunt membre de drept ale CEAC şi sunt numite pe o perioadă de 1 – 2 ani.

   4. CEAC este condusă de un responsabil numit prin decizia directorului. Secretarul comisiei este desemnat de către responsabilul comisiei.

    Comisia se întruneşte în şedinţă lunar, conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui CEAC sau la două treimi din numărul membrilor săi.

   5. În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor săi.

 

 1.  (1) Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar Liceul „Alexandru cel Bun” – Botoşani, cu scopul de:

 

 1. a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare;

 2. a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente, credibile, accesibile despre calitatea educaţiei în şcoală;

 3. a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;

 4. a răspunde cerinţelor ARACIP.

   

  În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii are în vedere următoarele aspecte:

 

 1. Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă;

 2. Organizaţia furnizoare de informaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală, care, potrivit statului, desfăşoară activităţi sau programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă;

 3. Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie;

 4. Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie;

 5. Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, într-un sens larg, întreaga societate;

 6. Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod prograsiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor de învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător;

 7. ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

 8. Calitatea educaţiei este ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;

 9. Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multilaterală a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de performanţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională speciaşizată, aceasta ia forma evaluării externe;

 10. Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că orgabânizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei;

 11. Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ liceal presupune activităţi cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite;

 12. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă;

 13. Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie;

 14. Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie;

 15. Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimalde realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial;

 16. Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin rapoarte la standarde, respectiv la standardele de referinţă;

 17. Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale.

   

 

 1. Autoevaluarea reprezintă modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care institţia şcolară îşi evaluează, ea însăşi, performanţa:

 

 1. Rolul autoevaluării este de a descrie modul în care o instituţie şcolară funcţionează şi se dezvoltă.

 2. Scopul autoevaluării este de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu a sancţiona. Asigură autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţională şi dezvoltării instituţiei.

 3. Întregul proces de autoevaluare trebuie perceput ca util şi benefic de către toate grupurile de interes semnificative ale şcolii.

 4. Autoevaluarea reprezintă asumarea reală a asumării a rezultatelor ei de  către toţi cei implicaţi.

 5. Autoevaluarea este o parte integrantă a sistemului de management al calităţii şi a circuitului calităţii.

 6. Rezultatul autoevaluării are utilitate în stabilirea paşilor de urmat pentru evoluţia şcolii.

 7. Autoevaluarea se realizează pe baza standardelor de autorizare/acreditare/evaluare periodică, după caz, şi pe baza standardelor de calitate.

 8. Autoevaluarea trebuie să fie corectă, realistă, constructivă, sinceră, transparentă, bazată pe încredere şi cooperare.

 

 1. Etapele procesului de autoevaluare sunt:

 

  • selectarea domeniului/temei/temelor supuse procedurilor de autoevaluare;

  • diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare dintre temele selectate;

  • judecarea nivelului de realizare (satisfăcător/bun/foarte bun);

  • identificarea punctelor tari, a punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare (analiza SWOT);

  • crearea unui grup de lucru;

  • modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;

  • desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere.

 

 1. Portofoliul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde:

 

  • Rapoarte de evaluare internă/autoevaluare, planuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, rapoarte de monitorizare periodice;

  • rapoarte ale comisiilor de specialitate din şcoală;

  • chestionare;

  • fişe de apreciere/de observare a lecţiilor;

  • plan operaţional;

  • fişe de analiză a documentelor şcolii;

  • obiecte concrete: rezultatele „materiale” ale proiectului;

  • documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local;

  • standarde, metodologii; ghiduri de bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

    

   CAPITOLUL IV

 

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE:

 

 1. (1) CEAC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

 • în conformitate cu prevederile legale, analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională;

 • evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare, în conformitate cu notele de probleme transmise de evaluatorii externi;

 • aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

 • membrii CEAC respectă codul de etică profesională în evaluare;

 • întocmeşte şi publică rapoarte de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare internă a calităţii;

 • aplică manualele de evaluare a calităţii;

 

  • elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţiilor de evaluare şi asigurarea  calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

  • elaborează semestrial câte un raport de activitate prezentat în CA;

  • elaborează anual un Raport de evaluare internă/autoevaluare privind calitatea educaţiei în liceu. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;

  • elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

  • cooperează cu ARACIP şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate;

  • îşi desfăşoară activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site-ul ARACIP;

  • duce la îndeplinire propunerile venite din partea I.S.J. Botoşani, Ministerul Educaţiei Naționale sau/şi ARACIP.

                 (2) Ca urmare, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii va trebui:

  • să definească, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;

  • să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul „purtătorilor de interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;

  • să urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;

  • să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;

  • să propună măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară;

  • să construiască sisteme şi mecanisme de cunoaştere sistematică a nevoilor clienţilor şi beneficiarilor, prin aplicarea unor chestionare sau prin realizarea unor interviuri individuale sau de grup etc;

  • să creeze mecanisme de comunicare a nevoilor identificate în întreaga organizaţie şcolară, inclusiv şi mai ales în rândul  cadrelor didactice;

  • să implice părinţii şi elevii în evaluarea activităţii din şcoală.

 

 1. Domeniile de evaluare şi asigurare a calităţii de către comisie sunt:

 

 1. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi manageriale, baza materială, resursele umane.

 2. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, activitatea metodică, activitatea financiară a organizaţiei, absorbţia absolvenţilor în mediul extern al unităţii.

 3. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii, proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate, proceduri obiective şi transparente de evaluare ale rezultatelor învăţării, proceduri de

 

 1. Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a unităţii şcolare.

   

  CAPITOLUL V

 

ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI OPERATIV ŞI ALE RESPONSABILULUI CEAC

 

 1. Conducătorul organizaţiei – prof. Vreme Iuliana Maria – director, este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.

 2. Conducerea operativă a Comisiei de Asigurare a Calităţii în Educaţie este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

 3. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ sau în organizaţia respectivă.

 4. Coordonatorul comisiei supraveghează activitatea de informare a tuturor celor interesaţi de calitatea actului educaţional în ceea ce priveşte acţiunile comisiei.

 5. În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaţionale, coordonatorul promovează următoarele principii de bază ale managementului calităţii, în acord cu tendinţele actuale la nivel european şi internaţional:

 

 1. Focalizarea către elev şi celelalte părţi interesate (profesori, părinţi): unitatea trebuie să identifice cerinţele prezente şi viitoare ale clienţilor săi şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală.

 2. Leadership, care presupune: stabilirea unei viziuni clare privind viitorul unităţii; atitudine proactivă şi exemplu personal; înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi răspuns la aceste schimbări; asigurarea unui climat de încredere între membrii şcolii; încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane; promovarea unei comunicări deschise şi oneste.

 3. Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei în relaţia cu clienţii şi cu celelalte părţi interesate; împrăştierea cunoştinţelor şi a experienţei încadrul colectivelor fiecărei entităţi funcţionale; asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor; implicare activă în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire; dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor obiective ale unităţii.

 4. Abordarea procesuală a tuturor activităţilor; identificarea interferenţelor activităţilor cu entităţile funcţionale; evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi impactului activităţilor asupra clienţilor şi celorlalte părţi interesate cu privire la activităţile respective; stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementului proceselor.

 5. Abordarea sistematică la nivelul conducerii, prin: integrarea proceselor care intervin în relaţia cu clienţii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor din interiorul unităţii (începând cu definirea cerinţelor referitare la conducere, identificarea şi asigurarea resurselor necesare, desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza rezultatelor). Evaluarea şi analiza rezultatelor este efectuată de către conducerea Liceului „Alexandru cel Bun” – Botoşani, în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite.

 6. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale, prin: îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor proceselor; evaluarea periodică a criteriilor de evaluare stabilite, pentru a identifica zonele în care trebuie făcute îmbunătăţiri; îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei tuturor proceselor unităţii; promovarea activităţilor bazate pe prevenire.

 7. Argumentarea cu date a deciziilor conducerii, prin: asigurarea unui sistem performant de colectare a datelor şi informaţiilor considerate relevante pentru obiectivele stabilite; luarea măsurilor necesare ca datele şi informaţiile să fie suficient de clare, disponibile şi accesibile; analiza datelor şi informaţiilor utilizând metode corespunzătoare.

   

   

 

 1.   (1)  Responsabilul CEAC – prof. ing. Achihăiței Mihaela Cornelia, asigură conducerea comisiei.

 

 1. În îndeplinirea atribuţiilor sale, responsabilul emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurarea calităţii;

 2. Responsabilul CEAC are următoarele atribuţii principale:

 

 • Reprezintă comisia în raporturile cu ISJ Botoşani, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ARACIP cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

 • numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;

 • stabileşte sarcinile membrilor comisiei;

 • informează ISJ Botoşani, Ministerul Educaţiei Naționale, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul Liceului „Alexandru cel Bun” - Botoşani, pe baza standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii şi propune măsuri de îmbunătăţire;

 • elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de evaluare internă ale Liceului „Alexandru cel Bun” - Botoşani şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ Botoşani, pe care le înaintează Consiliului de Administraţie;

 • aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale;

 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către ISJ Botoşani, ARACIP, Ministerul Educaţiei Naționale.

   

  CAPITOLUL VI

   

  ATRIBUŢIILE MEMBRILOR CEAC

   

 

 1. Membrii CEAC îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:

 

 • Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii Liceului „Alexandru cel Bun”  - Botoşani;

 • Revizuiesc şi optimizează fişele şi instrumentele de autoevaluare;

 • Propun măsuri corective şi preventive;

 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE MEMBRILOR CEAC

 

 1. Conducerea fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie are datoria morală ca, în colaborare cu autoritatea publică locală, să realizeze recompensarea corespunzătoare a membrilor CEAC, în conformitate cu rezultatele activităţii lor.

 

 • Membrii CEAC au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor;

 • Membrii CEAC au obligaţia să asigure transparenţa necesară în ceea ce priveşte circulaţia informaţiei.

   

  CAPITOLUL VIII

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are un rol esenţial în implementarea sistemului de management şi asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar.

 2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  este singura comisie la nivel de şcoală care are un statut reglementat prin lege organică.

 3. Activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii presupune implicarea tuturor actorilor educaţionali, în vederea realizării în mod real, nu doar declarat, a obiectivelor de calitate propuse.

   

  Prof. Ana-Maria LOGHIN

 

Comunicate de presă

Copyright © 2018. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.