• Inregistrare
Eroare
  • Error loading feed data

MAPA CEAC

 

COŢINUTUL MAPEI COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

 

1.     Decizia de numire a Comisiei pentru Asigurarea Calităţii în anul şcolar curent/Atribuții membri

2.     Planul de Acţiune al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

3.     Raportul de autoevaluare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

4.     Raportul de validare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

5.     Planul de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în Raportul de autoevaluare

6.     Planul de Acţiune al Şcolii pentru Învăţământul Incluziv ( dacă e cazul )

7.     Manualul pentru Asigurarea Calităţii ( în format scris/electronic )

8.     Materiale tematice, întocmite de cadre didactice din unitate/din centrul de resurse/din ţară şi prezentate la diverse seminarii, conferinţe şi întruniri, la nivel local, regional şi naţional

9.     Stiluri de învăţare :

·          chestionare aplicate elevilor

·          lista de verificare pentru asigurarea corespondenţei stil de predare–stil de învăţare

·          analize sintetice ale rezultatelor – la nivelul catedrelor

10.Rapoarte de autoevaluare a activităţii catedrelor şi comisiei, semestriale şi anuale, precum şi copii ale proceselor-verbale ale Consiliului de Administraţie, în care s-a analizat activitatea comisiei

11.Liste de prezenţă/procese-verbale ale întrunirilor comisiei (şedinţe, diseminare, formare ş.a.)

12.Fişe de observare a predării şi învăţării, completate în urma asistenţelor efectuate de responsabilul comisiei, directori, inspectori ( după caz ), pe catedre.

13.Rapoartele de monitorizare întocmite pentru fiecare perioadă de raportare şi transmise la CNDÎPT/ISJ

14.Rapoartele de analiză ale catedrelor, întocmite pentru fiecare perioadă de raportare

15.Proiectele de lucru individuale/colective, iniţiate şi derulate în scopul reorganizării şi amenajării cabinetelor, laboratoarelor sau/şi atelierelor şcolare sau în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului didactic

16.Modele de portofolii – pentru fiecare catedră – ale profesorului şi ale elevilor

17.Modele de materiale didactice şi informaţionale realizate/utilizate în procesul didactic

18.Planuri de îmbunătăţire ale activităţii catedrelor, referitoare la :

·          performanţa şcolară iniţială şi globală a elevilor

·          activitatea didactică desfăşurată

19.Învăţarea centrată pe elev – evidenţa lunară, la nivelul fiecărei catedre, a :

·          lecţiilor interactive multimedia, în sistemul AEL, susţinute la nivelul fiecărei catedre (pentru raportarea lunară ISJ)

·          lecţiilor interactive bazate pe utilizarea softului educaţional (tipul de soft, structura lecţiilor, fişe de evaluare a activităţii elevilor ş.a.)

20.Modele de chestionare aplicate elevilor/profesorilor/cadrelor didactice auxiliare şi nedidactice/părinţilor/partenerilor economici şi sociali, la nivelul şcolii, local sau naţional, referitoare la asigurarea calităţii, însoţite de analiza şi sinteza rezultatelor acestora şi de măsurile luate pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor şi a şcolii

21.Rapoarte de colaborare cu alte comisii din unitate (Comisie pentru Educaţia Incluzivă, Comisia Diriginţilor, Comisia de Disciplină, Comisia pentru N.S.M şi P.S.I. ş.a. )

22.Alte documente de interes

 Coordonator operativ CEAC

Director prof. Vreme Iuliana Maria 

Comunicate de presă

Copyright © 2018. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.