• Inregistrare
Eroare
  • Error loading feed data

MAPA CALITATE

 

COŢINUTUL MAPEI COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

 

1.     Decizia de numire a Comisiei pentru Asigurarea Calităţii în anul şcolar curent/Atribuții membri

 

2.     Planul de Acţiune al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

3.     Raportul de autoevaluare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

 

4.     Raportul de validare a unităţii pentru anul şcolar anterior (dacă e cazul)

 

5.     Planul de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în Raportul de autoevaluare

 

6.     Planul de Acţiune al Şcolii pentru Învăţământul Incluziv ( dacă e cazul )

 

7.     Manualul pentru Asigurarea Calităţii ( în format scris/electronic )

 

8.     Materiale tematice, întocmite de cadre didactice din unitate/din centrul de resurse/din ţară şi prezentate la diverse seminarii, conferinţe şi întruniri, la nivel local, regional şi naţional

 

9.     Stiluri de învăţare :

 

·          chestionare aplicate elevilor

 

·          lista de verificare pentru asigurarea corespondenţei stil de predare–stil de învăţare

 

·          analize sintetice ale rezultatelor – la nivelul catedrelor

 

10.Rapoarte de autoevaluare a activităţii catedrelor şi comisiei, semestriale şi anuale, precum şi copii ale proceselor-verbale ale Consiliului de Administraţie, în care s-a analizat activitatea comisiei

 

11.Liste de prezenţă/procese-verbale ale întrunirilor comisiei (şedinţe, diseminare, formare ş.a.)

 

12.Fişe de observare a predării şi învăţării, completate în urma asistenţelor efectuate de responsabilul comisiei, directori, inspectori ( după caz ), pe catedre.

 

13.Rapoartele de monitorizare întocmite pentru fiecare perioadă de raportare şi transmise la CNDÎPT/ISJ

 

14.Rapoartele de analiză ale catedrelor, întocmite pentru fiecare perioadă de raportare

 

15.Proiectele de lucru individuale/colective, iniţiate şi derulate în scopul reorganizării şi amenajării cabinetelor, laboratoarelor sau/şi atelierelor şcolare sau în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului didactic

 

16.Modele de portofolii – pentru fiecare catedră – ale profesorului şi ale elevilor

 

17.Modele de materiale didactice şi informaţionale realizate/utilizate în procesul didactic

 

18.Planuri de îmbunătăţire ale activităţii catedrelor, referitoare la :

 

·          performanţa şcolară iniţială şi globală a elevilor

 

·          activitatea didactică desfăşurată

 

19.Învăţarea centrată pe elev – evidenţa lunară, la nivelul fiecărei catedre, a :

 

·          lecţiilor interactive multimedia, în sistemul AEL, susţinute la nivelul fiecărei catedre (pentru raportarea lunară ISJ)

 

·          lecţiilor interactive bazate pe utilizarea softului educaţional (tipul de soft, structura lecţiilor, fişe de evaluare a activităţii elevilor ş.a.)

 

20.Modele de chestionare aplicate elevilor/profesorilor/cadrelor didactice auxiliare şi nedidactice/părinţilor/partenerilor economici şi sociali, la nivelul şcolii, local sau naţional, referitoare la asigurarea calităţii, însoţite de analiza şi sinteza rezultatelor acestora şi de măsurile luate pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor şi a şcolii

 

21.Rapoarte de colaborare cu alte comisii din unitate (Comisie pentru Educaţia Incluzivă, Comisia Diriginţilor, Comisia de Disciplină, Comisia pentru N.S.M şi P.S.I. ş.a. )

 

22.Alte documente de interes

 

Comunicate de presă

Copyright © 2018. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.